Ako obísť daň z predaja nehnuteľnosti - 5 dôležitých informácií

Ako obísť daň z predaja nehnuteľnosti - 5 dôležitých informácií. Predaj nehnuteľnosti je významným finančným rozhodnutím, ktoré môže mať značný dopad na osobné financie. Okrem ceny, lokalita či stav nehnuteľnosti, je dôležité porozumieť aj daňovým povinnostiam, ktoré s predajom súvisia. Daň z predaja nehnuteľnosti predstavuje nemalú čiastku, ktorá môže významne ovplyvniť konečný zisk z transakcie.

Vzhľadom na komplexnosť daňových zákonov je nevyhnutné postupovať pri optimalizácii daní legálne a zodpovedne. Neinformovanosť či snaha o obchádzanie zákona môžu viesť k finančným sankciám či právnym problémom, ktoré by mohli predaj nehnuteľnosti komplikovať či dokonca zneplatniť. Preto je nesmierne dôležité získať relevantné informácie a porozumieť možnostiam, ako legálne minimalizovať daňové zaťaženie a zároveň zabezpečiť, aby celý proces predaja prebehol hladko a v súlade so zákonom.

Pozrite si tiež: Prečo sa viac oplatí externý obchodník na prenájom ako in-house obchodník

Základné informácie o dani z predaja nehnuteľnosti

Daň z predaja nehnuteľnosti je daňová povinnosť, ktorá vzniká fyzickej alebo právnickej osobe pri predaji nehnuteľnosti. Táto daň je vyberaná z rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou nehnuteľnosti, čo znamená, že je založená na zisku, ktorý predajca z transakcie získava. Nie je však aplikovaná paušálne, ale existujú určité prípady, kedy môže byť predajca od tejto dane oslobodený.

Kedy sa daň z predaja nehnuteľnosti uplatňuje?

Daň sa uplatňuje pri predaji každej nehnuteľnosti, ktorá nie je výslovne od dane oslobodená. Na Slovensku sú základné prípady, kedy predajca nemusí daň z predaja nehnuteľnosti platiť:

 1. Predaj nehnuteľnosti po uplynutí viac ako 5 rokov od jej nadobudnutia.
 2. Predaj nehnuteľnosti, ktorá bola využívaná predajcom ako jeho trvalé bydlisko najmenej 2 roky pred predajom.

Právne predpisy regulujúce daň z predaja nehnuteľnosti

Daň z predaja nehnuteľnosti je regulovaná hlavne zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorý stanovuje podmienky, za ktorých sa táto daň uplatňuje, ako aj výnimky z dane. V rámci tohto zákona sú definované aj konkrétne povinnosti pre daňovníkov, ako je napríklad povinnosť podať daňové priznanie, ak je predaj zdaniteľný, alebo možnosti uplatnenia rôznych odpisov a nákladov spojených s udržiavaním nehnuteľnosti, ktoré môžu základ dane znížiť.

Zákon tiež upravuje, ako sa majú spracúvať prípady dedenia nehnuteľnosti, darovania, ale aj prechodu nehnuteľnosti na inú osobu bez úplaty. Všetky tieto prípady môžu mať špecifické daňové implikácie, ktoré je potrebné pri predaji nehnuteľnosti zohľadniť.

Porozumenie týmto predpisom je nevyhnutné pre každého, kto sa chystá predávať nehnuteľnosť, aby si vedel správne určiť svoje daňové povinnosti a prípadne využiť možnosti, ako daň legálne optimalizovať.

Legálne spôsoby, ako znížiť daňové zaťaženie

Pri predaji nehnuteľnosti existuje niekoľko legálnych metód, ako je možné znížiť alebo úplne eliminovať daňové zaťaženie. Tieto metódy sú zakotvené v slovenskej legislatíve a ich správne využitie môže výrazne ovplyvniť finančný výsledok predaja.

1. Oslobodenie od dane pri vlastníctve nehnuteľnosti dlhšie ako 5 rokov

Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako sa vyhnúť dani z predaja nehnuteľnosti, je využitie oslobodenia v prípade, že nehnuteľnosť bola vo vlastníctve dlhšie ako 5 rokov. Toto pravidlo umožňuje predajcovi neplatiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti, ak ju vlastnil aspoň päť rokov pred predajom. Toto oslobodenie je určené na podporu dlhodobého držania nehnuteľností a je automaticky aplikované bez potreby ďalšieho dokladovania.

2. Prenos daňových povinností na kupujúceho

V niektorých prípadoch môže predajca dohodnúť s kupujúcim, že daňové povinnosti prevezme kupujúci. Táto možnosť musí byť však jasne špecifikovaná v kúpnej zmluve a obidve strany musia s takýmto usporiadaním súhlasiť. Prenos daňových povinností môže byť atraktívnou možnosťou pre kupujúceho, napríklad v prípade, že kupuje nehnuteľnosť za nižšiu cenu.

3. Využitie odpisov a iných nákladov

Odpisy a ďalšie náklady spojené s predajom nehnuteľnosti môžu tiež znížiť základ dane. To zahŕňa náklady na úpravy, opravy alebo iné investície do nehnuteľnosti, ktoré zvyšujú jej hodnotu alebo obnovujú jej pôvodný stav. Taktiež, náklady priamo spojené s predajom, ako sú poplatky realitnej kancelárii, právne poplatky, a iné transakčné výdavky, môžu byť odpočítané z príjmu, čím sa znižuje základ pre výpočet dane.

Pri využívaní týchto metód je dôležité poradiť sa s daňovým poradcom alebo iným odborníkom, aby sa zaistilo, že všetky kroky sú vykonávané v súlade so zákonom a predajca nevytvorí žiadne neželané právne alebo finančné riziká. Vždy je lepšie predchádzať problémom tým, že sa zabezpečí presné a transparentné dodržiavanie zákona.

Praktické príklady a modelové situácie

Nasledujú ilustračné príklady, ktoré demonštrujú, ako predajcovia nehnuteľností môžu legálne optimalizovať svoje daňové zaťaženie v rôznych situáciách. V príkladoch sú zahrnuté aj výpočty, ktoré ilustrujú potenciálne finančné účinky týchto stratégií.

Príklad 1: Oslobodenie od dane po 5 rokoch vlastníctva

Situácia: Anna kúpila byt v roku 2015 za 120,000 EUR a predala ho v roku 2021 za 180,000 EUR.

Optimalizácia daní: Keďže Anna vlastnila byt viac ako 5 rokov, je oslobodená od dane z predaja nehnuteľnosti.

Výpočet:

 • Nákupná cena: 120,000 EUR
 • Predajná cena: 180,000 EUR
 • Zisk: 180,000 EUR - 120,000 EUR = 60,000 EUR
 • Daňová povinnosť: 0 EUR (vďaka oslobodeniu)

Príklad 2: Prenos daňových povinností na kupujúceho

Situácia: Branislav predáva komerčnú nehnuteľnosť, ktorú kúpil pred 3 rokmi. Dohodol sa s kupujúcim, že všetky daňové povinnosti prevezme kupujúci.

Optimalizácia daní: V kúpnej zmluve je špecifikované, že daňové povinnosti prechádzajú na kupujúceho, čo je legálne dohodnuté a odsúhlasené obe strany.

Výpočet:

 • Nákupná cena: 200,000 EUR
 • Predajná cena: 250,000 EUR
 • Zisk: 50,000 EUR
 • Daňová povinnosť: 0 EUR (prenesené na kupujúceho)

Príklad 3: Využitie odpisov a nákladov na zníženie základu dane

Situácia: Cecília predáva svoj dom, v ktorom urobila významné renovácie a zaplatila vysoké transakčné poplatky.

Optimalizácia daní: Cecília môže znížiť základ dane o náklady na renovácie a o transakčné poplatky.

Výpočet:

 • Nákupná cena: 300,000 EUR
 • Renovácie: 50,000 EUR
 • Transakčné poplatky: 10,000 EUR
 • Predajná cena: 400,000 EUR
 • Upravený základ dane: 400,000 EUR - 50,000 EUR - 10,000 EUR = 340,000 EUR
 • Zisk: 340,000 EUR - 300,000 EUR = 40,000 EUR
 • Daňová povinnosť (za predpokladu dane 19%): 40,000 EUR x 19% = 7,600 EUR (o 11,400 EUR menej vďaka odpočítateľným nákladom)

Tieto príklady ukazujú, ako môže byť daňové zaťaženie efektívne znížené alebo eliminované prostredníctvom rôznych legálnych stratégií. Dôležité je, aby boli všetky tieto kroky riadne dokumentované a v súlade so zákonmi, aby sa predišlo možným komplikáciám.

Doporučenia od expertov

Predaj nehnuteľnosti môže byť zložitý nielen z hľadiska trhovej dynamiky, ale aj z pohľadu daňových povinností. Tu sú rady od daňových poradcov a realitných agentov, ktoré vám pomôžu lepšie sa pripraviť na predaj nehnuteľnosti s ohľadom na daňové aspekty:

Rady od expertov:

 1. Porozumenie daňovým zákonům: Pred predajom je kľúčové, aby ste si ujasnili všetky daňové aspekty súvisiace s predajom nehnuteľnosti. Porozumieť, kedy sa daň z predaja nehnuteľnosti platí a kedy nie, vám môže pomôcť pri rozhodovaní o najlepšom čase na predaj.
 2. Konzultácie s odborníkmi: Získanie rady od daňového poradcu alebo právnika pred predajom môže pomôcť identifikovať možné daňové úľavy alebo stratégie na minimalizáciu daňovej povinnosti.
 3. Dokumentácia všetkých výdavkov: Udržiavajte kompletnú dokumentáciu o všetkých nákladoch spojených s vlastníctvom a údržbou nehnuteľnosti, ako sú renovácie, údržba a opravy. Tieto informácie sú potrebné pre možné daňové odpisy.
 4. Plánovanie času predaja: Ak je to možné, plánujte predaj tak, aby ste využili daňové výhody, ako je oslobodenie od dane po viacročnom vlastníctve nehnuteľnosti.
 5. Transparentnosť v kúpnej zmluve: Ako predajca, uistite sa, že všetky dohody, vrátane tých týkajúcich sa prenesenia daňových povinností, sú jasne špecifikované v kúpnej zmluve.

Zoznam bežných chýb:

 1. Predaj nehnuteľnosti bez dostatočnej dokumentácie: Nedostatočná dokumentácia o nákladoch a investíciách do nehnuteľnosti môže viesť k vyššej daňovej povinnosti.
 2. Ignorovanie daňových povinností: Predajcovia niekedy predpokladajú, že nebudú musieť platiť žiadne dane, čo môže viesť k nepredvídaným daňovým následkom.
 3. Nevyužitie možností oslobodenia od dane: Niektorí predajcovia nevyužívajú možnosť oslobodenia od dane, ak predajú nehnuteľnosť po uplynutí určitého obdobia.
 4. Chybné predstavy o prenose daňových povinností: Prenesenie daňových povinností na kupujúceho musí byť jasne dohodnuté a zakomponované do zmluvy, inak zostane daňová zodpovednosť na predajcovi.
 5. Nekonzultácia s odborníkmi: Mnoho predajcov sa vyhne konzultácii s daňovými poradcami, čo môže viesť k nepochopeniu ich daňových povinností a potenciálne k finančným sankciám.

Tieto odporúčania a upozornenia by mali predajcom pomôcť navigovať komplikovaným procesom predaja nehnuteľnosti.

Ako obísť daň z predaja nehnuteľnosti - Záver

Predaj nehnuteľnosti je významným finančným krokom, ktorý si vyžaduje dôkladné pochopenie daňových povinností, aby ste ako predajca mohli maximalizovať svoj zisk a minimalizovať daňové zaťaženie. V tomto článku sme prebrali kľúčové aspekty a stratégie, ako legálne znížiť daň z predaja nehnuteľnosti:

 1. Oslobodenie od dane: Ak nehnuteľnosť vlastníte dlhšie ako 5 rokov, môžete byť oslobodení od dane z predaja.
 2. Prenos daňových povinností na kupujúceho: Táto možnosť môže byť výhodná, ale vyžaduje si jasnú dohodu a zahrnutie v kúpnej zmluve.
 3. Využitie odpisov a nákladov: Odpisy a náklady na údržbu a renovácie nehnuteľnosti môžu výrazne znížiť základ dane.

Je dôležité, aby ste sa pred aplikovaním týchto stratégií poradili s odborníkmi v oblasti daní a realitného práva. Individuálne poradenstvo je neoceniteľné, pretože každá situácia môže mať svoje špecifiká, ktoré môžu ovplyvniť daňové dôsledky predaja.

Na záver, nezabudnite, že každá daňová optimalizácia by mala byť vykonávaná legálne a eticky. Nesnažte sa obísť zákon, pretože to môže viesť k vážnym právnym následkom. Vždy sa snažte o transparentnosť a pravdivosť vo všetkých aspektoch predaja nehnuteľnosti. Týmto spôsobom si nielenže zabezpečíte pokojný predaj, ale aj ochránite svoju finančnú a právnu integritu.

Zdroje a odkazy

Pre hlbšie porozumenie daňových povinností a možností, ktoré môžete využiť pri predaji nehnuteľnosti, je dôležité obrátiť sa na overené a dôveryhodné zdroje. Nižšie je uvedený zoznam zákonných predpisov a ďalších zdrojov, ktoré poskytujú podrobné informácie o dani z predaja nehnuteľnosti:

 1. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov - Tento zákon obsahuje všetky základné informácie o daniach z príjmu, vrátane tých, ktoré sa týkajú predaja nehnuteľností. Je to základný dokument, kde nájdete detailné informácie o daňových povinnostiach a možnostiach ich optimalizácie.
 2. Webové stránky Finančnej správy Slovenskej republiky - Na týchto stránkach nájdete aktualizované informácie a usmernenia týkajúce sa daňových povinností, formulárov a postupov, ako aj často kladené otázky a odpovede, ktoré vám môžu pomôcť pochopiť, ako postupovať v praxi.
 3. Portál právnych informácií Slovenskej republiky - Na tomto portáli sú k dispozícii zákony, vyhlášky a ďalšie právne dokumenty, ktoré môžu byť užitočné pre hĺbkové právne analýzy a pre porozumenie kontextu, v ktorom sa dané zákony uplatňujú.
Prečo sa viac oplatí externý obchodník na prenájom ako in-house obchodník

Nájdite svojho experta na predaj - flexibilné, efektívne a bez záväzkov

Pomáhame firmám zvyšovať obchodné výsledky a zľahčujeme proces výberu, školenia a monitoringu obchodných zástupcov.
Zobraziť viac
crossmenu