DPH Výpočet: Kompletný sprievodca

DPH Výpočet - Daň z pridanej hodnoty, skrátene DPH, je nepriama daň, ktorá sa vzťahuje na väčšinu tovarov a služieb na Slovensku. Ide o významný zdroj príjmov štátneho rozpočtu, ktorý ovplyvňuje ceny produktov a služieb, s ktorými sa denne stretávame.

Prečo je dôležité správne vypočítať DPH?

Správny výpočet DPH je kľúčový pre podnikateľov, ktorí ju musia odvádzať štátu, ako aj pre spotrebiteľov, ktorí ju platia pri nákupoch. Pre podnikateľov je správny výpočet DPH nevyhnutný pre dodržiavanie daňových zákonov a predchádzanie sankciám. Pre spotrebiteľov je dôležité vedieť, koľko DPH platia, aby si mohli overiť správnosť cien a porovnať ponuky rôznych predajcov.

Sadzby DPH na Slovensku

Na Slovensku sa uplatňujú tri základné sadzby DPH:

 • Základná sadzba: 20 % – vzťahuje sa na väčšinu tovarov a služieb.
 • Znížená sadzba: 10 % – vzťahuje sa na vybrané druhy tovarov a služieb, napríklad potraviny, knihy, lieky.
 • Nulová sadzba: 0 % – vzťahuje sa na špecifické prípady, ako napríklad vývoz tovaru alebo medzinárodnú dopravu.

Okrem týchto základných sadzieb existujú aj osobitné pravidlá pre niektoré druhy tovarov a služieb.

Pre koho je tento článok určený?

Tento článok je určený pre širokú verejnosť – podnikateľov, ktorí potrebujú poradiť s výpočtom a odvádzaním DPH, ako aj pre spotrebiteľov, ktorí chcú lepšie porozumieť tomu, ako DPH ovplyvňuje ceny a ich práva v súvislosti s DPH. Cieľom článku je poskytnúť zrozumiteľný a praktický návod na výpočet DPH a vysvetliť základné pojmy a pravidlá.

Základné pojmy DPH: Kľúč k porozumeniu

Aby ste sa mohli zorientovať vo svete DPH, je dôležité poznať základné pojmy a ich význam:

Daň z pridanej hodnoty (DPH): Je nepriama daň, ktorá sa vzťahuje na spotrebu tovarov a služieb. Platiteľ dane (podnikateľ) ju pripočítava k cene tovaru alebo služby a odvádza ju štátu. Spotrebiteľ (kupujúci) platí DPH ako súčasť ceny.

Základ dane: Je suma, z ktorej sa DPH vypočítava. Základ dane je zvyčajne cena tovaru alebo služby bez DPH. V niektorých prípadoch môže byť základ dane upravený o určité položky, napríklad zľavy alebo náklady na dopravu.

Daňová povinnosť: Je povinnosť platiť DPH. Vzniká v momente uskutočnenia zdaniteľného plnenia, teda dodania tovaru alebo poskytnutia služby. Daňovú povinnosť má platiteľ DPH, ktorý ju musí vykázať v daňovom priznaní a odviesť štátu.

Cena s DPH a cena bez DPH:

 • Cena s DPH: Je konečná cena, ktorú spotrebiteľ platí za tovar alebo službu. Zahŕňa základ dane a vypočítanú DPH.
 • Cena bez DPH: Je cena tovaru alebo služby bez pripočítanej DPH. Táto cena je dôležitá pre podnikateľov, ktorí ju používajú ako základ dane pre výpočet DPH.

Platiteľ DPH: Je osoba, ktorá je registrovaná na daň z pridanej hodnoty a má povinnosť odvádzať DPH štátu. Platiteľmi DPH sú zvyčajne podnikatelia, ktorí prekročia určitý obrat.

Neplatiteľ DPH: Je osoba, ktorá nie je registrovaná na daň z pridanej hodnoty a nemá povinnosť odvádzať DPH. Neplatiteľmi DPH sú zvyčajne malé podniky s nízkym obratom alebo fyzické osoby, ktoré nepodnikajú.

Pochopenie týchto základných pojmov vám pomôže lepšie sa zorientovať v problematike DPH a správne vypočítať daň, či už ste podnikateľ alebo spotrebiteľ.

Sadzby DPH na Slovensku: Prehľad a špecifiká

Na Slovensku sa uplatňujú tri základné sadzby DPH, pričom každá sa vzťahuje na iný druh tovaru a služieb:

1. Základná sadzba DPH (20 %)

Táto sadzba sa uplatňuje na väčšinu tovarov a služieb, ktoré nie sú zaradené do zníženej alebo nulovej sadzby. Patria sem napríklad:

 • Oblečenie a obuv
 • Elektronika
 • Domáce spotrebiče
 • Automobilové služby
 • Reštauračné služby
 • Ubytovacie služby

2. Znížená sadzba DPH (10 %)

Znížená sadzba sa vzťahuje na vybrané druhy tovarov a služieb, ktoré sú považované za základné alebo nevyhnutné pre život. Patria sem napríklad:

 • Potraviny (okrem niektorých výnimiek, ako sú alkoholické nápoje alebo cukrovinky)
 • Knihy a učebnice
 • Lieky a zdravotnícke pomôcky
 • Verejná doprava
 • Vstupenky na kultúrne podujatia

3. Nulová sadzba DPH (0 %)

Nulová sadzba sa uplatňuje na špecifické druhy tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od DPH. Patria sem napríklad:

 • Vývoz tovaru do krajín mimo Európskej únie
 • Medzinárodná doprava
 • Poštové služby
 • Niektoré finančné a poisťovacie služby
 • Zdravotná starostlivosť

Osobitné prípady

Okrem základných sadzieb existujú aj osobitné pravidlá pre niektoré druhy tovarov a služieb. Napríklad:

 • Cestovné služby: Uplatňuje sa osobitný režim DPH, ktorý sa líši od štandardných sadzieb.
 • Umenie a starožitnosti: Môžu sa uplatňovať špecifické sadzby alebo oslobodenie od DPH.
 • Elektronické služby: Pri poskytovaní elektronických služieb zahraničným osobám sa uplatňuje špeciálny režim DPH.

Je dôležité si uvedomiť, že sadzby DPH sa môžu časom meniť a môžu existovať výnimky a špecifické pravidlá pre určité druhy tovarov a služieb. Preto je vždy dobré overiť si aktuálne platné sadzby a pravidlá na webovej stránke Finančnej správy Slovenskej republiky alebo sa poradiť s daňovým poradcom.

Výpočet DPH: Manuálne aj online, jednoducho a rýchlo

Výpočet DPH nemusí byť zložitý. V tejto časti si ukážeme, ako manuálne vypočítať DPH, ako určiť cenu s DPH alebo bez DPH a predstavíme vám praktické online nástroje, ktoré vám výpočet uľahčia.

Manuálny výpočet DPH

Pre manuálny výpočet DPH potrebujete poznať základ dane (cenu bez DPH) a príslušnú sadzbu DPH. Použite nasledujúce vzorce:

 • Výpočet DPH:
DPH = Základ dane * Sadzba DPH / 100
 • Výpočet ceny s DPH:
Cena s DPH = Základ dane + DPH

Príklad:

Predstavte si, že kupujete notebook za cenu 800 € bez DPH. Základná sadzba DPH je 20 %.

 1. Výpočet DPH: 800 € * 20 / 100 = 160 €
 2. Výpočet ceny s DPH: 800 € + 160 € = 960 €

Výpočet ceny bez DPH

Ak poznáte cenu s DPH a chcete vypočítať cenu bez DPH, použite nasledujúci vzorec:

Cena bez DPH = Cena s DPH / (1 + Sadzba DPH / 100)

Príklad:

Notebook stojí 960 € s DPH (20 %).

 1. Výpočet ceny bez DPH: 960 € / (1 + 20 / 100) = 960 € / 1,20 = 800 €

Použitie online DPH kalkulačiek

Online DPH kalkulačky sú rýchlym a jednoduchým spôsobom, ako vypočítať DPH, cenu s DPH alebo bez DPH. Stačí zadať potrebné údaje a kalkulačka vám okamžite zobrazí výsledok.

Odporúčané online DPH kalkulačky:

 • VypocetDPH.com: Jednoduchá a prehľadná kalkulačka, ktorá umožňuje výpočet DPH, ceny s DPH a bez DPH pre rôzne sadzby.
 • SuperFaktúra.sk: Okrem výpočtu DPH ponúka aj ďalšie užitočné funkcie, ako napríklad generovanie faktúr.
 • DPH kalkulačka na Wikina.sk: Táto kalkulačka umožňuje výpočet DPH v rôznych menách a ponúka aj vysvetlenie základných pojmov a vzorcov.

Používanie online kalkulačiek vám ušetrí čas a zabezpečí správnosť výpočtov. Nezabúdajte však vždy overiť aktuálne platné sadzby DPH a pravidlá.

DPH pri podnikaní: Povinnosti a výhody platiteľa

Daň z pridanej hodnoty (DPH) je dôležitou súčasťou podnikateľského prostredia na Slovensku. V tejto časti sa zameriame na to, kedy sa podnikateľ stáva platiteľom DPH, aké povinnosti a výhody s tým súvisia.

Kedy sa stáva podnikateľ platiteľom DPH?

Podnikateľ sa stáva platiteľom DPH v týchto prípadoch:

 • Povinná registrácia: Ak jeho obrat za predchádzajúcich 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov presiahne 49 790 eur. V tomto prípade je podnikateľ povinný podať žiadosť o registráciu do 20 dní od konca mesiaca, v ktorom prekročil stanovený obrat.
 • Dobrovoľná registrácia: Podnikateľ sa môže registrovať k DPH aj dobrovoľne, ak jeho obrat nedosahuje hranicu 49 790 eur. Táto možnosť môže byť výhodná, ak podnikateľ obchoduje s inými platiteľmi DPH alebo poskytuje služby do zahraničia.

Registrácia k DPH a podávanie daňových priznaní

Po registrácii k DPH má podnikateľ tieto povinnosti:

 • Podávanie daňových priznaní: Platiteľ DPH musí pravidelne podávať daňové priznania k DPH, zvyčajne mesačne alebo štvrťročne. V priznaní vykazuje obrat, vypočítanú DPH a nárok na odpočet DPH.
 • Úhrada DPH: Platiteľ DPH musí odviesť vypočítanú DPH štátu v lehote stanovenej zákonom.
 • Vedenie evidencie: Platiteľ DPH musí viesť evidenciu o svojich zdaniteľných plneniach, prijatých faktúrach a nároku na odpočet DPH.

Vystavovanie faktúr s DPH

Platiteľ DPH musí na svojich faktúrach uvádzať všetky povinné náležitosti vrátane:

 • Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa
 • Dátum vystavenia faktúry a dátum dodania tovaru alebo poskytnutia služby
 • Popis tovaru alebo služby
 • Základ dane a vypočítanú DPH
 • Sadzbu DPH

Nárok na odpočet DPH

Platiteľ DPH má právo na odpočet DPH, ktorú zaplatil pri nákupe tovarov a služieb potrebných pre svoje podnikanie. Odpočet DPH sa uplatňuje v daňovom priznaní a znižuje daňovú povinnosť.

Výhody registrácie k DPH

Hoci registrácia k DPH prináša určité administratívne povinnosti, má aj niekoľko výhod:

 • Odpočet DPH: Platiteľ DPH si môže odpočítať DPH zaplatenú pri nákupe tovarov a služieb.
 • Zvýšenie dôveryhodnosti: Registrácia k DPH môže zvýšiť dôveryhodnosť podnikateľa v očiach obchodných partnerov a zákazníkov.
 • Možnosť obchodovať s inými platiteľmi DPH: Mnohí veľkí odberatelia preferujú spoluprácu s platiteľmi DPH.
 • Možnosť poskytovať služby do zahraničia: Platiteľ DPH môže ľahšie poskytovať služby do iných členských štátov EÚ.

Registrácia k DPH je dôležitým krokom pre mnohých podnikateľov. Ak máte otázky alebo nejasnosti, neváhajte sa poradiť s daňovým poradcom.

DPH pre spotrebiteľov: Vaše práva a ako ich uplatniť

Aj keď spotrebitelia nemajú povinnosť odvádzať DPH, je dôležité, aby rozumeli, ako DPH ovplyvňuje ceny a ako si overiť správnosť jej výpočtu. V tejto časti sa zameriame na práva spotrebiteľov v súvislosti s DPH a na to, ako postupovať v prípade problémov.

Ako skontrolovať správnosť DPH na účtenke

Pri každom nákupe by ste mali dostať účtenku, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie o DPH. Na účtenke by malo byť uvedené:

 • Základ dane: Cena tovaru alebo služby bez DPH.
 • Sadzba DPH: Percento DPH, ktoré sa uplatňuje na daný tovar alebo službu.
 • Výška DPH: Suma DPH, ktorú ste zaplatili.
 • Cena s DPH: Konečná cena, ktorú ste zaplatili za tovar alebo službu vrátane DPH.

Ak chcete skontrolovať správnosť DPH, môžete použiť online DPH kalkulačku alebo si ju vypočítať manuálne podľa vzorcov uvedených v predchádzajúcej časti.

Čo robiť v prípade chybného výpočtu DPH

Ak zistíte, že na účtenke je uvedená nesprávna suma DPH, máte právo požiadať predajcu o opravu. Predajca je povinný vám vydať nový, opravený doklad. Ak predajca odmietne chybu opraviť, môžete sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá má právomoc riešiť takéto spory.

Vrátenie DPH pri nákupoch v zahraničí

Ak nakupujete tovar v inej krajine Európskej únie a ste fyzickou osobou nepodnikateľom, môžete mať nárok na vrátenie DPH zaplatenej v tejto krajine. Podmienky vrátenia DPH sa líšia v závislosti od krajiny, kde ste tovar zakúpili. Vo všeobecnosti platí, že musíte mať doklad o nákupe (faktúru) a tovar musíte vyviezť z krajiny nákupu do určenej lehoty.

Pre získanie bližších informácií o vrátení DPH pri nákupoch v zahraničí sa obráťte na príslušný daňový úrad v krajine nákupu alebo na Európske spotrebiteľské centrum na Slovensku.

Dôležité upozornenie: Informácie uvedené v tejto časti sú všeobecné a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie. V prípade otázok alebo nejasností sa vždy poraďte s odborníkom na daňové právo alebo so Slovenskou obchodnou inšpekciou.

Osobitné prípady DPH: Dovoz, nehnuteľnosti a elektronické služby

Daň z pridanej hodnoty (DPH) sa v niektorých špecifických prípadoch uplatňuje odlišne od štandardných pravidiel. V tejto časti sa pozrieme na tri takéto osobitné prípady: DPH pri dovoze tovaru, pri predaji nehnuteľností a pri elektronických službách.

DPH pri dovoze tovaru

Pri dovoze tovaru z krajín mimo Európskej únie (EÚ) sa uplatňuje DPH na Slovensku. Výška DPH závisí od druhu tovaru a jeho hodnoty. Vo všeobecnosti platí, že DPH sa vypočítava z hodnoty tovaru vrátane nákladov na dopravu a poistenie.

Dovozca tovaru je povinný podať colné vyhlásenie a zaplatiť DPH colnému úradu. V niektorých prípadoch môže byť DPH vyrubená až pri predaji tovaru konečnému spotrebiteľovi.

DPH pri predaji nehnuteľností

Predaj nehnuteľností (byty, domy, pozemky) podlieha špecifickým pravidlám DPH. Vo všeobecnosti platí, že predaj nových nehnuteľností (do 5 rokov od kolaudácie) podlieha DPH, zatiaľ čo predaj starších nehnuteľností je od DPH oslobodený.

Existujú však aj výnimky a osobitné pravidlá, napríklad pri predaji nehnuteľností určených na bývanie alebo pri predaji pozemkov. Preto je dôležité v prípade predaja alebo kúpy nehnuteľnosti konzultovať s daňovým poradcom alebo s odborníkom na právo nehnuteľností.

DPH pri elektronických službách

Poskytovanie elektronických služieb (napríklad softvér, online kurzy, streamovanie hudby) zahraničným osobám nepodnikateľom podlieha špeciálnemu režimu DPH. Od 1. júla 2021 sa uplatňuje tzv. systém OSS (One Stop Shop), ktorý umožňuje podnikateľom registrovať sa v jednom členskom štáte EÚ a odtiaľ vykazovať a platiť DPH za všetky elektronické služby poskytnuté v EÚ.

Výška DPH pri elektronických službách sa určuje podľa miesta, kde má odberateľ služby bydlisko. To znamená, že ak slovenský podnikateľ poskytuje elektronickú službu odberateľovi v Nemecku, uplatní sa nemecká sadzba DPH.

Dôležité upozornenie: Informácie uvedené v tejto časti sú všeobecné a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie. V prípade otázok alebo nejasností sa vždy poraďte s odborníkom na daňové právo.

Najčastejšie chyby pri výpočte DPH: Vyhnite sa zbytočným problémom

Pri výpočte DPH sa často vyskytujú chyby, ktoré môžu viesť k nesprávnemu odvodu dane a následným sankciám. V tejto časti si predstavíme tri najčastejšie chyby a poradíme, ako sa im vyhnúť.

1. Nesprávne použitie sadzby DPH

Jednou z najčastejších chýb je použitie nesprávnej sadzby DPH. Na Slovensku sa uplatňujú tri základné sadzby (20 %, 10 % a 0 %) a niektoré tovary a služby podliehajú špeciálnym pravidlám. Je dôležité vždy overiť, aká sadzba DPH sa vzťahuje na konkrétny tovar alebo službu.

Tip: Využite online zdroje, ako je napríklad webstránka Finančnej správy SR, kde nájdete aktuálne platné sadzby DPH a informácie o špecifických prípadoch.

2. Nesprávny výpočet základu dane

Ďalšou častou chybou je nesprávny výpočet základu dane, teda sumy, z ktorej sa DPH vypočítava. Základ dane je zvyčajne cena tovaru alebo služby bez DPH, ale v niektorých prípadoch môže byť upravený o určité položky, ako napríklad zľavy alebo náklady na dopravu.

Tip: Venujte pozornosť správnemu určeniu základu dane a v prípade nejasností sa poraďte s daňovým poradcom.

3. Nezapočítanie DPH pri dovoze

Pri dovoze tovaru z krajín mimo EÚ je potrebné započítať DPH na Slovensku. Mnohí podnikatelia však zabúdajú na túto povinnosť, čo môže viesť k problémom s colnými úradmi a dodatočným nákladom.

Tip: Pri dovoze tovaru si vždy overte, či ste správne započítali DPH a či ste splnili všetky colné formality.

Ďalšie časté chyby:

 • Nesprávne zaokrúhľovanie: DPH sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta podľa matematických pravidiel. Nesprávne zaokrúhlenie môže viesť k malým rozdielom, ktoré sa však môžu v priebehu času nahromadiť.
 • Nevedenie evidencie: Platitelia DPH sú povinní viesť evidenciu o svojich zdaniteľných plneniach, prijatých faktúrach a nároku na odpočet DPH. Nedostatočná evidencia môže sťažiť kontrolu zo strany daňového úradu a viesť k problémom.

Vyhnite sa chybám a ušetrite si starosti

Správny výpočet DPH je dôležitý pre každého podnikateľa. Vyhnite sa zbytočným chybám a problémom tým, že budete venovať pozornosť detailom, používať spoľahlivé nástroje a v prípade nejasností sa poraďte s odborníkom.tunesharemore_vert

Tipy a triky pre správny výpočet DPH: Zjednodušte si život a minimalizujte chyby

Správny výpočet DPH je pre podnikateľov kľúčový, no zároveň môže byť časovo náročný a komplikovaný. V tejto časti vám ponúkame niekoľko tipov a trikov, ako si výpočet DPH zjednodušiť a minimalizovať riziko chýb.

1. Používanie spoľahlivých kalkulačiek a softvéru

Namiesto manuálneho výpočtu DPH využite moderné technológie. Existuje množstvo online kalkulačiek a účtovných softvérov, ktoré vám pomôžu rýchlo a presne vypočítať DPH, vygenerovať faktúry a viesť evidenciu o vašich transakciách.

Odporúčané nástroje:

 • Online DPH kalkulačky: VypocetDPH.com, SuperFaktúra.sk, DPH kalkulačka na Wikina.sk
 • Účtovný softvér: Money S3, Pohoda, iDoklad

2. Pravidelná aktualizácia znalostí o DPH legislatíve

Daňové zákony sa neustále menia a aktualizujú. Je dôležité, aby ste boli vždy informovaní o aktuálnych sadzbách DPH, pravidlách a výnimkách. Sledujte webové stránky Finančnej správy SR a odborné publikácie, aby ste mali prehľad o najnovších zmenách.

3. Konzultácia s daňovým poradcom v prípade nejasností

Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti týkajúce sa výpočtu DPH, neváhajte sa obrátiť na daňového poradcu. Odborník vám poskytne presné a aktuálne informácie a pomôže vám vyhnúť sa chybám, ktoré by mohli mať negatívny dopad na vaše podnikanie.

Ďalšie tipy:

 • Vytvorte si systém: Vypracujte si systém pre evidenciu a výpočet DPH, ktorý vám pomôže udržať prehľad o vašich transakciách a daňových povinnostiach.
 • Automatizujte procesy: Využite účtovný softvér na automatizáciu výpočtu DPH a generovanie faktúr. To vám ušetrí čas a zníži riziko chýb.
 • Buďte dôslední: Venujte pozornosť detailom a dôsledne kontrolujte všetky výpočty a doklady.

Dodržiavaním týchto tipov a trikov si môžete zjednodušiť výpočet DPH a zabezpečiť, že vaše podnikanie bude v súlade s daňovými zákonmi.

DPH Výpočet - Záver

Daň z pridanej hodnoty (DPH) je neoddeliteľnou súčasťou podnikateľského prostredia na Slovensku. Správny výpočet a odvod DPH je nielen zákonnou povinnosťou, ale aj kľúčovým faktorom pre úspešné podnikanie.

V tomto článku sme vám predstavili základné pojmy súvisiace s DPH, vysvetlili sme rôzne sadzby DPH na Slovensku a ukázali sme vám, ako manuálne aj online vypočítať DPH, cenu s DPH a bez DPH. Zamerali sme sa aj na špecifiká DPH pri podnikaní, dovoze tovaru, predaji nehnuteľností a elektronických službách.

Dôležité je si uvedomiť, že správny výpočet DPH nie je len o dodržiavaní zákona, ale aj o ochrane vašich financií a dobrého mena vášho podnikania. Nesprávny výpočet DPH môže viesť k sankciám zo strany daňového úradu a finančným stratám.

Preto vám odporúčame:

 • Venujte dostatočnú pozornosť výpočtu DPH a používajte spoľahlivé nástroje.
 • Pravidelne aktualizujte svoje znalosti o DPH legislatíve.
 • V prípade nejasností alebo špecifických otázok sa neváhajte obrátiť na daňového poradcu.

Investícia do odborného poradenstva sa vám môže mnohonásobne vrátiť v podobe ušetrených nákladov a predídených problémom s daňovým úradom.

Veríme, že tento článok vám pomohol lepšie porozumieť problematike DPH a že vám poskytol praktické rady a tipy pre správny výpočet DPH. Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Doplňujúce informácie: Prehĺbte svoje znalosti o DPH

V tejto časti nájdete ďalšie užitočné informácie, ktoré vám pomôžu rozšíriť vaše znalosti o dani z pridanej hodnoty (DPH).

Slovník pojmov súvisiacich s DPH

 • Daňové priznanie k DPH: Dokument, ktorý platiteľ DPH podáva daňovému úradu a v ktorom vykazuje svoje daňové povinnosti.
 • Faktúra: Účtovný doklad, ktorý slúži ako potvrdenie o predaji tovaru alebo poskytnutí služby.
 • Identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH): Jedinečné číslo, ktoré identifikuje platiteľa DPH v rámci Európskej únie.
 • Intrakomunitárny obchod: Obchod s tovarom alebo službami medzi členskými štátmi Európskej únie.
 • Oslobodenie od DPH: Situácia, keď sa na určitý tovar alebo službu DPH neuplatňuje.
 • Odpočet DPH: Možnosť platiteľa DPH odpočítať si DPH, ktorú zaplatil pri nákupe tovarov a služieb potrebných pre svoje podnikanie.
 • Reverse charge: Mechanizmus, pri ktorom sa daňová povinnosť prenáša z dodávateľa na odberateľa.
 • Zdaniteľné plnenie: Dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, ktoré podlieha DPH.

Zoznam užitočných odkazov

FAQ – Najčastejšie otázky a odpovede o DPH

 1. Kedy musím podať daňové priznanie k DPH? Daňové priznanie k DPH sa podáva mesačne alebo štvrťročne, v závislosti od výšky obratu platiteľa.
 2. Ako si môžem overiť, či je niekto platiteľom DPH? Platiteľov DPH si môžete overiť na webovej stránke Finančnej správy SR.
 3. Čo robiť, ak som si uplatnil nesprávny odpočet DPH? V prípade nesprávneho odpočtu DPH je potrebné podať opravné daňové priznanie.
 4. Musím platiť DPH pri nákupe tovaru z inej krajiny EÚ? Ak nakupujete tovar od podnikateľa z inej krajiny EÚ, DPH sa zvyčajne platí v krajine, kde máte sídlo alebo bydlisko.
 5. Ako získam späť DPH pri nákupoch v zahraničí? Informácie o vrátení DPH pri nákupoch v zahraničí nájdete na webovej stránke Finančnej správy SR alebo Európskeho spotrebiteľského centra.

Veríme, že tieto doplňujúce informácie vám pomôžu ešte lepšie porozumieť problematike DPH a úspešne sa zorientovať v daňových povinnostiach.

Prečo sa viac oplatí externý obchodník na prenájom ako in-house obchodník

Nájdite svojho experta na predaj - flexibilné, efektívne a bez záväzkov

Pomáhame firmám zvyšovať obchodné výsledky a zľahčujeme proces výberu, školenia a monitoringu obchodných zástupcov.
Zobraziť viac
crossmenu