Náhrada príjmu pri PN dohodára - 7 dôležitých informácií

Náhrada príjmu pri PN dohodára. Dohoda o pracovnej činnosti (ďalej len "dohoda") je obľúbenou formou pracovného pomeru, ktorá ponúka flexibilitu a jednoduchosť. Avšak, čo sa stane, ak dohodár ochorie a je uznaný za dočasne práceneschopného (PN)? Má nárok na náhradu príjmu? Ak áno, ako ju získať a vypočítať?

Práceneschopnosť je stav, keď zamestnanec alebo dohodár nemôže vykonávať svoju prácu z dôvodu choroby alebo úrazu. Pre dohodárov to znamená nielen výpadok príjmu, ale aj neistotu ohľadom finančného zabezpečenia počas choroby.

Tento článok vám poskytne prehľad o tom, kedy a za akých podmienok majú dohodári nárok na náhradu príjmu počas práceneschopnosti. Dozviete sa, ako sa táto náhrada vypočítava, aké doklady potrebujete a ako postupovať pri uplatnení svojho nároku.

Pochopenie vašich práv a povinností ako dohodára v prípade práceneschopnosti je kľúčové pre zabezpečenie vášho finančného zabezpečenia a ochranu vášho zdravia.

Pozrite si tiež: Vzorec na výpočet dane: Sprievodca pre začiatočníkov aj pokročilých

Nárok na náhradu príjmu pri PN pre dohodárov: Kedy a ako?

Nárok na náhradu príjmu počas práceneschopnosti pre dohodárov nie je automatický a závisí od splnenia niekoľkých podmienok:

Podmienky nároku na nemocenské dávky:

 • Druh dohody: Nárok na nemocenské dávky majú len dohodári pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti (nie dohody o brigádnickej práci študenta).
 • Pravidelný mesačný príjem: Dohodár musí mať dohodnutý pravidelný mesačný príjem.
 • Povinné nemocenské poistenie: Dohodár musí byť povinne nemocensky poistený, čo znamená, že jeho príjem z dohody dosahuje aspoň minimálny vymeriavací základ.

Minimálny počet odpracovaných dní:

Na vznik nároku na náhradu príjmu nie je potrebné odpracovať minimálny počet dní. Nárok vzniká už po prvom dni práceneschopnosti, ak sú splnené ostatné podmienky.

Minimálny vymeriavací základ:

Minimálny vymeriavací základ pre vznik povinného nemocenského poistenia sa každoročne mení. V roku 2024 je minimálny vymeriavací základ 188,76 eur mesačne. Ak váš príjem z dohody nedosahuje túto sumu, nie ste povinne nemocensky poistený a nemáte nárok na nemocenské dávky.

Povinnosť platiť nemocenské poistenie:

Ak váš príjem z dohody dosahuje aspoň minimálny vymeriavací základ, ste povinne nemocensky poistený. To znamená, že vy aj váš zamestnávateľ platíte poistné na nemocenské poistenie. Výška poistného je stanovená zákonom a odvádza sa zo mzdy.

Dôležité upozornenie:

 • Ak ste dohodár a nie ste si istý, či máte nárok na náhradu príjmu počas práceneschopnosti, obráťte sa na Sociálnu poisťovňu alebo na svojho zamestnávateľa.
 • Informácie uvedené v tomto článku sú platné k dátumu 11. júna 2024 a môžu sa v budúcnosti zmeniť. Preto je vždy dôležité overiť si aktuálne platné informácie.

Pozrite si tiež: Vzorec na výpočet dane: Sprievodca pre začiatočníkov aj pokročilých

Výpočet náhrady príjmu pri PN pre dohodárov: Koľko dostanete?

Výpočet náhrady príjmu počas práceneschopnosti pre dohodárov zahŕňa niekoľko krokov a závisí od viacerých faktorov.

1. Vymeriavací základ:

Vymeriavací základ je hrubá mzda alebo príjem, z ktorého sa vypočítavajú odvody do Sociálnej poisťovne a následne aj výška nemocenských dávok. Pre dohodárov je vymeriavacím základom ich hrubý mesačný príjem z dohody o pracovnej činnosti.

2. Výpočet denného vymeriavacieho základu (DVZ):

Denný vymeriavací základ sa vypočíta vydelením vymeriavacieho základu počtom dní v mesiaci, za ktorý sa nemocenské dávky poskytujú.

DVZ = Vymeriavací základ / Počet dní v mesiaci

3. Sadzba nemocenského:

Sadzba nemocenského je percentuálny podiel z denného vymeriavacieho základu, ktorý dohodár dostáva ako náhradu príjmu počas práceneschopnosti. Sadzba sa mení v závislosti od dĺžky trvania práceneschopnosti:

 • 1. – 3. deň PN: 25 % DVZ
 • 4. – 10. deň PN: 55 % DVZ
 • Od 11. dňa PN: 55 % DVZ (nemocenské vypláca Sociálna poisťovňa)

Príklady výpočtu náhrady príjmu:

Príklad 1: Dohodár s hrubým mesačným príjmom 500 eur je práceneschopný 5 dní v mesiaci s 31 dňami.

 • DVZ = 500 eur / 31 dní = 16,13 eur
 • Náhrada príjmu za 1. – 3. deň PN = 3 dni * (25 % z 16,13 eur) = 12,10 eur
 • Náhrada príjmu za 4. – 5. deň PN = 2 dni * (55 % z 16,13 eur) = 17,74 eur
 • Celková náhrada príjmu = 12,10 eur + 17,74 eur = 29,84 eur

Príklad 2: Dohodár s hrubým mesačným príjmom 300 eur je práceneschopný 15 dní v mesiaci s 30 dňami.

 • DVZ = 300 eur / 30 dní = 10 eur
 • Náhrada príjmu za 1. – 3. deň PN = 3 dni * (25 % z 10 eur) = 7,50 eur
 • Náhrada príjmu za 4. – 10. deň PN = 7 dní * (55 % z 10 eur) = 38,50 eur
 • Nemocenské od 11. dňa PN = 5 dní * (55 % z 10 eur) = 27,50 eur (vypláca Sociálna poisťovňa)
 • Celková náhrada príjmu = 7,50 eur + 38,50 eur + 27,50 eur = 73,50 eur

Dôležité upozornenie: Uvedené príklady sú zjednodušené a nezohľadňujú všetky možné faktory, ktoré môžu ovplyvniť výpočet náhrady príjmu. Pre presný výpočet sa vždy poraďte so Sociálnou poisťovňou alebo odborníkom.

Pozrite si tiež: Darovacia zmluva na pozemok: Všetko čo potrebujete vedieť

Postup pri uplatnení nároku na náhradu príjmu: Ako získať nemocenské?

Ak ste dohodár a stali ste sa práceneschopným, je dôležité dodržať správny postup, aby ste mohli získať náhradu príjmu. Tu je podrobný návod, ako postupovať:

1. Oznámenie práceneschopnosti:

 • Zamestnávateľovi: Okamžite informujte svojho zamestnávateľa o svojej práceneschopnosti a predložte mu potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (tzv. "péenku").
 • Sociálnej poisťovni: Ak vaša práceneschopnosť trvá dlhšie ako 10 dní, musíte ju oznámiť aj príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Oznámenie môžete podať osobne, poštou alebo elektronicky.

2. Potrebné doklady:

Pre uplatnenie nároku na nemocenské dávky budete potrebovať:

 • Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti: Toto potvrdenie vám vystaví váš lekár. Obsahuje informácie o začiatku a predpokladanom konci vašej práceneschopnosti.
 • Žiadosť o dávku nemocenské: Tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť z webovej stránky Sociálnej poisťovne alebo ho získate na ktorejkoľvek pobočke.

3. Lehota na podanie žiadosti:

 • Prvých 10 dní PN: Náhradu príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti vám vyplatí váš zamestnávateľ.
 • Od 11. dňa PN: Žiadosť o dávku nemocenské musíte podať na Sociálnu poisťovňu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vám vznikol nárok na dávku.

Dôležité upozornenie:

 • Ak ste dohodár a pracujete pre viacero zamestnávateľov, musíte oznámiť svoju práceneschopnosť každému z nich a predložiť im potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti.
 • Nárok na nemocenské dávky vám vzniká len vtedy, ak ste povinne nemocensky poistený, teda ak váš príjem z dohody dosahuje aspoň minimálny vymeriavací základ.

Tip: Ak si nie ste istí, ako postupovať, alebo máte otázky ohľadom náhrady príjmu počas práceneschopnosti, obráťte sa na Sociálnu poisťovňu alebo na odborníka na pracovné právo.

Pozrite si tiež: DPH Výpočet: Kompletný sprievodca

Osobitné prípady náhrady príjmu pre dohodárov: Tehotenstvo, úrazy a dlhodobá PN

Okrem štandardnej náhrady príjmu pri práceneschopnosti existujú aj osobitné prípady, ktoré sa týkajú dohodárov.

1. Náhrada príjmu pri dlhodobej PN:

Ak práceneschopnosť dohodára trvá dlhšie ako 52 týždňov, nárok na nemocenské dávky zaniká. Po uplynutí tejto doby môže mať dohodár nárok na invalidný dôchodok, ak spĺňa podmienky stanovené zákonom.

2. Náhrada príjmu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania:

Ak je práceneschopnosť dohodára spôsobená pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, má nárok na náhradu príjmu vo forme úrazových dávok (nemocenské, úrazový príplatok, náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia). Tieto dávky vypláca zamestnávateľ, resp. jeho poisťovňa, a ich výška sa odvíja od stupňa poškodenia zdravia a priemerného zárobku dohodára.

3. Náhrada príjmu pre tehotné ženy a matky na materskej dovolenke:

Dohodárky, ktoré sú tehotné alebo sú na materskej dovolenke, majú nárok na materské dávky. Materské sa poskytuje 34 týždňov (pri narodení jedného dieťaťa) alebo 43 týždňov (pri narodení dvoch a viac detí). Výška materského sa vypočítava z vymeriavacieho základu dohodárky a je vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu.

Dôležité upozornenie: Uvedené informácie sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie. Pre presné informácie o náhrade príjmu v osobitných prípadoch sa vždy poraďte so Sociálnou poisťovňou alebo odborníkom.

Časté otázky a odpovede: Riešenie vašich nejasností

1. Môžem pracovať na dohodu popri PN?

Nie, počas práceneschopnosti nesmiete vykonávať žiadnu zárobkovú činnosť, vrátane práce na dohodu. Ak by ste počas PN pracovali, mohli by ste stratiť nárok na nemocenské dávky a mohli by vám hroziť aj sankcie zo strany Sociálnej poisťovne.

2. Čo ak mám viacero dohôd?

Ak pracujete na viacero dohôd o pracovnej činnosti, nárok na nemocenské dávky sa posudzuje pre každú dohodu samostatne. To znamená, že musíte splniť podmienky nároku (pravidelný mesačný príjem a povinné nemocenské poistenie) pre každú dohodu zvlášť. Ak splníte podmienky pre viacero dohôd, môžete mať nárok na náhradu príjmu z každej z nich.

3. Ako dlho môžem byť na PN ako dohodár?

Dĺžka práceneschopnosti dohodára nie je zákonom obmedzená. Avšak, nárok na nemocenské dávky trvá maximálne 52 týždňov. Po uplynutí tejto doby nárok na nemocenské zaniká a dohodár môže mať nárok na invalidný dôchodok, ak spĺňa podmienky stanovené zákonom.

4. Čo ak mám otázky ohľadom náhrady príjmu počas PN?

Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti týkajúce sa náhrady príjmu počas práceneschopnosti, obráťte sa na Sociálnu poisťovňu alebo na odborníka na pracovné právo. Tí vám poskytnú presné a aktuálne informácie a poradia vám, ako postupovať vo vašej konkrétnej situácii.

Náhrada príjmu pri PN dohodára - Záver

Náhrada príjmu pri práceneschopnosti je dôležitým aspektom sociálneho zabezpečenia, ktorý sa týka aj dohodárov. Hoci podmienky nároku a výpočet dávok môžu byť zložitejšie ako u zamestnancov, je dôležité, aby ste ako dohodár poznali svoje práva a povinnosti.

Zhrnutie kľúčových informácií:

 • Nárok na náhradu príjmu: Dohodári pracujúci na dohodu o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom, ktorý dosahuje aspoň minimálny vymeriavací základ, majú nárok na náhradu príjmu počas práceneschopnosti.
 • Výpočet náhrady: Výška náhrady sa vypočítava z denného vymeriavacieho základu a líši sa v závislosti od dĺžky trvania práceneschopnosti.
 • Postup pri uplatnení nároku: Oznámte svoju práceneschopnosť zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni, predložte potrebné doklady a dodržte lehoty na podanie žiadosti o dávku.
 • Osobitné prípady: Osobitné pravidlá platia pre dlhodobú PN, pracovný úraz, chorobu z povolania a tehotenstvo.

Dôležitosť informovanosti:

Byť informovaný o svojich právach a povinnostiach ako dohodár je kľúčové pre zabezpečenie vášho finančného zabezpečenia počas práceneschopnosti. Neváhajte sa obrátiť na Sociálnu poisťovňu alebo odborníka na pracovné právo, ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti.

Odporúčanie konzultácie:

Každý prípad je individuálny a môže mať svoje špecifiká. Preto odporúčame vždy konzultovať svoju situáciu s odborníkom, aby ste sa uistili, že postupujete správne a získate všetky dávky, na ktoré máte nárok.

Zdroje a referencie týkajúce sa článku "Náhrada príjmu pri PN pre dohodárov":

Oficiálne zdroje:

Odborné články a publikácie:

Ďalšie zdroje:

Poznámka: Uvedené informácie sú platné k dátumu 11. júna 2024 a môžu sa v budúcnosti zmeniť. Preto je vždy dôležité overiť si aktuálne platné informácie na webovej stránke Sociálnej poisťovne alebo u odborníka.

Prečo sa viac oplatí externý obchodník na prenájom ako in-house obchodník

Nájdite svojho experta na predaj - flexibilné, efektívne a bez záväzkov

Pomáhame firmám zvyšovať obchodné výsledky a zľahčujeme proces výberu, školenia a monitoringu obchodných zástupcov.
Zobraziť viac
crossmenu