Prečo sa viac oplatí externý obchodník na prenájom ako in-house obchodník

V dnešnom dynamickom obchodnom prostredí sa firmy stretávajú s neustálymi výzvami v oblasti riadenia obchodu a rozvoja zákazníckych vzťahov. V tejto súvislosti sa často kladie otázka, či je efektívnejšie mať interného obchodníka, zamestnanca na plný úväzok, alebo využiť služby externého obchodného partnera na prenájom. V tomto článku preskúmame výhody externej možnosti a zdôrazníme, prečo sa viac oplatí investovať do externého obchodníka na prenájom. Budeme diskutovať o tom, ako tento model môže prinášať nielen nákladové úspory, ale aj flexibilitu, špecializáciu a zvýšený prístup k rozmanitým zručnostiam a skúsenostiam.

Náklady a úspory

Pri analýze nákladov na interného a externého obchodníka je dôležité zvážiť viaceré faktory. Interný obchodník si vyžaduje pravidelný plat, príspevky na sociálne a zdravotné poistenie, odmeny a ďalšie výhody, ako napríklad firemné tréningy a benefity. Okrem toho sú spojené aj s regrutáciou a náborom nových zamestnancov náklady na reklamu, výberové konanie a administratívu.

Na druhej strane, externý obchodník na prenájom je často zamestnancom externého dodávateľa alebo konzultačnej spoločnosti. Jeho náklady sú preto obvykle stanovené v rámci konkrétnej zmluvy alebo dohody a môžu byť flexibilnejšie a priamočiarejšie riadené. Firmy môžu vyberať externých obchodníkov na základe ich skúseností a úspechov, čo umožňuje presnejšie vyhodnotiť ich prínos pre firmu vzhľadom na investované finančné prostriedky.

Príklady úspor a výhod externalizácie obchodnej činnosti

 1. Redukcia fixných nákladov: Externý obchodník na prenájom umožňuje firmám eliminovať fixné náklady spojené s interným zamestnancom, ako je mesačný plat, zamestnanecké výhody a administratívne náklady.
 2. Flexibilita nákladov: S externým obchodníkom môžu firmy pružne reagovať na zmeny v dopyte a potrebách trhu. Môžu napríklad získať viac externých obchodníkov v čase zvýšenej aktivity a znížiť ich počet, keď je dopyt nižší.
 3. Odborné znalosti a skúsenosti: Spolupráca so špecializovanými externými obchodníkmi môže priniesť prístup k odborným znalostiam a skúsenostiam, ktoré by mohli chýbať interným zamestnancom. Títo externí profesionáli často majú bohaté skúsenosti z rôznych odvetví a projektov, čo môže prispieť k rozvoju obchodnej stratégie firmy.
 4. Minimalizácia rizika: Externí obchodníci na prenájom môžu byť viazaní na určitý výsledok alebo dohodnuté KPI, čo znižuje riziko pre firmu. Ak výkon externého obchodníka nevyhovuje očakávaniam, firma môže ľahšie prerušiť spoluprácu a hľadať iného dodávateľa.

Flexibilita a špecializácia

Flexibilita externých obchodníkov pri prispôsobovaní sa meniacim sa potrebám

Externí obchodníci na prenájom poskytujú firmám výnimočnú flexibilitu v rámci ich obchodných operácií. Sú schopní rýchlo reagovať na zmeny na trhu a meniace sa potreby zákazníkov. Táto adaptabilita je možná vďaka flexibilným zmluvám a dohodám, ktoré si firmy uzatvárajú s externými poskytovateľmi služieb.

V prípade, že firma čelí obdobiam zvýšenej dopytovej aktivity alebo potrebuje rozšíriť svoje obchodné úsilie do nových trhov, môže ľahko získať ďalších externých obchodníkov. Naopak, v obdobiach, keď je dopyt nižší alebo sa obchodné priority menia, môžu firmy znížiť počet externých obchodníkov bez zložitých procesov odchodu zo zamestnania či rizika straty interných zamestnancov.

Možnosť využitia špecializovaných externých obchodníkov pre konkrétne projekty alebo trhy

Externí obchodníci na prenájom tiež umožňujú firmám prístup k širokému spektru špecializovaných zručností a skúseností. Firmy môžu vybrať externých obchodníkov s konkrétnymi odbornými znalosťami alebo skúsenosťami vo vybranej oblasti, čo môže zvýšiť efektivitu ich obchodných aktivít.

Napríklad, ak firma rozvíja nový produkt alebo vstupuje na nový trh, môže získať externých obchodníkov so špecializovanými znalosťami v danej oblasti. Títo externí profesionáli môžu ponúkať cenné informácie o trhu, konkurencii a miestnych reguláciách, čím prispejú k úspechu nového projektu.

Zároveň možnosť využitia externých obchodníkov pre konkrétne projekty alebo trhy umožňuje firmám prispôsobiť svoje obchodné úsilie podľa individuálnych potrieb a cieľov. Táto flexibilita je kľúčová pre úspech v konkurenčnom a rýchlo sa meniacom obchodnom prostredí.

Redukcia rizika a zodpovednosti

Delenie rizika s externým partnerom

Spolupráca s externými obchodníkmi na prenájom umožňuje firmám deliť riziko s externým partnerom. Keď firma outsourcuje časť svojej obchodnej činnosti, zdieľa zodpovednosť za výsledky tejto činnosti so svojím externým poskytovateľom služieb. Toto delenie rizika môže mať niekoľko výhod:

 • Odpovednosť za výkon: Externí obchodníci sú často viazaní na dohodnuté ciele a ukazovatele výkonnosti (KPI). To znamená, že majú motiváciu dosahovať výsledky a plniť očakávania klienta. V prípade, že výkon externého obchodníka nie je uspokojivý, môže firma vykonávať opatrenia na zlepšenie alebo prerušiť spoluprácu bez veľkých nákladov a komplikácií spojených s interným personálom.
 • Riziko zmeny trhu: Rýchle zmeny na trhu môžu mať významný vplyv na obchodné aktivity. Spolupráca s externými obchodníkmi môže firmám umožniť flexibilne reagovať na tieto zmeny bez nutnosti dlhodobých záväzkov voči internému personálu.

Menej zodpovednosti voči personálu a administratíve

Outsourcovanie obchodnej činnosti tiež vedie k menšej zodpovednosti voči internému personálu a administratíve. Namiesto riadenia interných zamestnancov sa firma môže sústrediť na riadenie vzťahov s externými partnermi a monitorovanie výsledkov ich práce.

Tento prístup umožňuje firmám:

 • Flexibilita pracovných síl: Externí obchodníci sú bežne zamestnancami externých spoločností alebo konzultačných firiem. To znamená, že firma nemusí riešiť problémy spojené s náborom, školením a riadením interného personálu.
 • Menej administratívnych úloh: Outsourcovanie obchodnej činnosti zvyčajne znamená menej administratívnych úloh spojených s riadením interných zamestnancov, ako sú výplaty, sociálne zabezpečenie a dodržiavanie pracovných právnych predpisov.

Takýto model znižuje záťaž administratívy a umožňuje firmám efektívnejšie využívať svoje zdroje na rozvoj obchodných stratégií a inovácií.

Prístup k širšiemu spektru zručností a skúseností

Možnosť vybrať si externých obchodníkov so špecifickými schopnosťami a skúsenosťami

Spolupráca s externými obchodníkmi na prenájom umožňuje firmám selektovať profesionálov so špecifickými schopnosťami a skúsenosťami podľa ich potrieb. To znamená, že firmy môžu vybrať externých obchodníkov, ktorí majú presne tie schopnosti, ktoré sú potrebné na dosiahnutie ich obchodných cieľov.

Príklady takýchto špecializácií môžu zahŕňať:

 • Jazykové schopnosti: V prípade, že firma expanduje do zahraničia, môže si vybrať externých obchodníkov s ovládaním potrebných jazykov a znalosťami miestnych trhov.
 • Technické znalosti: Pre technologické alebo inovatívne spoločnosti môže byť dôležité mať externých obchodníkov so špecifickými technickými znalosťami, aby boli schopní efektívne komunikovať s technickými odborníkmi a potenciálnymi zákazníkmi.
 • Odvetvové skúsenosti: Niektoré firmy môžu preferovať externých obchodníkov s bohatými skúsenosťami v konkrétnom odvetví, ktoré majú presné pochopenie potrieb a výziev daného sektora.

Prístup k vedomostiam a najlepším praktikám z rôznych odvetví a projektov

Externí obchodníci na prenájom môžu byť cenným zdrojom vedomostí a najlepších praktík z rôznych odvetví a projektov. Ich skúsenosti z predchádzajúcich projektov a zamestnaní môžu prispieť k inováciám a rozvoju nových obchodných stratégií.

Príklady výhod získaných prostredníctvom prístupu k týmto vedomostiam zahŕňajú:

 • Inovácie a nové perspektívy: Externí obchodníci môžu prinášať nové perspektívy a nápady do firmy, ktoré môžu viesť k inováciám a zlepšeniam v obchodných procesoch a stratégiách.
 • Rozšírenie siete kontaktov: Ich existujúca sieť kontaktov môže poskytnúť prístup k novým obchodným príležitostiam a potenciálnym zákazníkom, čo môže zvýšiť obchodný rast a úspech firmy.
 • Rozvojové príležitosti pre interný personál: Spolupráca s externými obchodníkmi môže poskytnúť aj príležitosti pre rozvoj a rast interného personálu, keď sa títo zamestnanci učia od externých odborníkov a získavajú nové skúsenosti.

Záver

Externí obchodník na prenájom predstavuje pre mnohé firmy významnú príležitosť na zefektívnenie svojich obchodných operácií a dosiahnutie lepších výsledkov. Zhodnotenie hlavných výhod tejto možnosti ukazuje, že outsourcing obchodnej činnosti môže mať pozitívny vplyv na rozpočet, flexibilitu, odborné znalosti a zodpovednosť voči personálu.

Výhody externých obchodníkov na prenájom zahŕňajú:

 • Redukciu fixných nákladov a flexibilitu nákladov v závislosti od potrieb firmy.
 • Možnosť využitia špecializovaných externých obchodníkov so špecifickými zručnosťami a skúsenosťami.
 • Znižovanie rizika a zodpovednosti prostredníctvom delenia rizika s externým partnerom.
 • Menej zodpovednosti voči personálu a administratíve.

Pre spoločnosti, ktoré zvažujú využitie externých zdrojov pre obchodnú činnosť, je dôležité starostlivo zvážiť svoje potreby a ciele. Odporúčame firmám:

 • Dôkladne analyzovať svoje obchodné procesy a identifikovať oblasti, kde by mohli externí obchodníci priniesť najväčšiu hodnotu.
 • Zvážiť rozsah a charakter potenciálnych projektov, aby boli schopné efektívne vybrať externých obchodníkov s potrebnými zručnosťami a skúsenosťami.
 • Posúdiť dôveru a spoľahlivosť potenciálnych poskytovateľov služieb a zvoliť takého, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám a hodnotám firmy.

Využitie externých obchodníkov na prenájom môže byť kľúčom k úspechu pre firmy, ktoré sa snažia zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a dosiahnuť dlhodobé obchodné ciele.

Prečo sa viac oplatí externý obchodník na prenájom ako in-house obchodník

Nájdite svojho experta na predaj - flexibilné, efektívne a bez záväzkov

Pomáhame firmám zvyšovať obchodné výsledky a zľahčujeme proces výberu, školenia a monitoringu obchodných zástupcov.
Zobraziť viac
crossmenu