Účastník škodovej udalosti je povinný - 10 dôležitých informácií

Účastník škodovej udalosti je povinný - 10 dôležitých informácií. Škodová udalosť je udalosť v cestnej premávke, pri ktorej nebola usmrtená alebo zranená žiadna osoba, nedošlo k úniku nebezpečných látok a nebola znemožnená premávka na ceste. Účastník škodovej udalosti je každá osoba, ktorá sa na tejto udalosti priamo alebo nepriamo podieľala, či už ako vodič, spolujazdec, chodec alebo cyklista.

Poznanie právnych povinností účastníka škodovej udalosti je kľúčové pre správne konanie v prípade nehody. Nedodržanie týchto povinností môže mať nielen právne, ale aj finančné dôsledky. Správnym postupom môžete predísť zbytočným komplikáciám a zabezpečiť rýchle a efektívne riešenie situácie.

V tomto článku sa budeme venovať právnym povinnostiam účastníka škodovej udalosti podľa slovenskej legislatívy. Rozoberieme jednotlivé kroky, ktoré je potrebné vykonať po nehode, a vysvetlíme, aké sú vaše práva a povinnosti voči ostatným účastníkom a poisťovniam. Cieľom tohto článku je poskytnúť vám komplexný prehľad o tom, ako postupovať v prípade škodovej udalosti, aby ste boli pripravení a vedeli, čo robiť v tejto nepríjemnej situácii.

Pozrite si tiež: Vodičský preukaz B - 6 dôležitých informácií

Povinnosti účastníka škodovej udalosti podľa zákona

Účastník škodovej udalosti má podľa zákona o cestnej premávke niekoľko dôležitých povinností, ktoré musí dodržať:

 1. Zastaviť vozidlo: Bezodkladne zastavte vozidlo na mieste, kde je to bezpečné a neohrozujete ostatných účastníkov cestnej premávky.
 2. Poskytnúť prvú pomoc: Ak je niekto zranený, poskytnite mu prvú pomoc podľa svojich schopností a možností. V prípade potreby privolajte záchrannú zdravotnú službu.
 3. Oznámiť nehodu polícii: Škodovú udalosť nie je potrebné hlásiť polícii, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
  • Nebola spôsobená žiadna ujma na zdraví.
  • Nevznikla škoda na majetku tretej osoby (napr. na inom vozidle, dopravnej značke, plote).
  • Celková škoda neprevyšuje 3 990 eur.
  • Vodiči sa dohodli na zavinení.
  • Žiadny z vodičov nie je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.

Ak nie je splnená aspoň jedna z týchto podmienok, nehoda sa stáva dopravnou nehodou a je potrebné ju ohlásiť polícii.

 1. Zostať na mieste nehody: Neodchádzajte z miesta nehody, kým nepríde polícia alebo kým si s druhým účastníkom nehody nevymeníte všetky potrebné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, evidenčné číslo vozidla, poisťovňa).
 2. Spolupracovať pri zisťovaní príčin nehody: Poskytnite polícii všetky potrebné informácie o priebehu nehody a spolupracujte pri jej vyšetrovaní.
 3. Preukázať doklady: Na požiadanie polície alebo druhého účastníka nehody ste povinný preukázať:
  • Vodičský preukaz
  • Technický preukaz vozidla
  • Zelenú kartu (potvrdenie o platnom povinnom zmluvnom poistení)

Dôležité upozornenie: Nedodržanie týchto povinností môže mať za následok pokutu alebo iné sankcie. V prípade, že spôsobíte škodu a nedodržíte svoje povinnosti, môže vám poisťovňa odmietnuť plnenie z povinného zmluvného poistenia.

Povinnosti vodiča, ktorý spôsobil nehodu

Vodič, ktorý spôsobil škodovú udalosť, má okrem všeobecných povinností účastníka škodovej udalosti aj ďalšie špecifické povinnosti:

 1. Nahradiť škodu:

Vodič, ktorý je vinníkom nehody, je povinný nahradiť škodu, ktorú spôsobil. To zahŕňa škodu na majetku (napríklad poškodenie iného vozidla) aj škodu na zdraví (náklady na liečenie, ušlý zisk). Škoda sa najčastejšie uhrádza z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP). Ak však škoda prevyšuje limity PZP alebo nie je krytá poistením, vodič je povinný nahradiť ju z vlastných prostriedkov.

 1. Urobiť všetko pre zmiernenie následkov nehody:

Vodič je povinný urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby zmiernil následky nehody. To môže zahŕňať zabezpečenie miesta nehody, odstránenie prekážok z cesty, poskytnutie pomoci zraneným osobám alebo privolanie odťahovej služby.

 1. Oznámiť nehodu poisťovni:

Vodič je povinný bezodkladne oznámiť škodovú udalosť svojej poisťovni, ktorá poskytuje povinné zmluvné poistenie. Poisťovňa následne preverí okolnosti nehody a vybaví náhradu škody poškodenému.

Dôležité upozornenie:

Ak vodič, ktorý spôsobil nehodu, neposkytne súčinnosť pri riešení škodovej udalosti alebo sa nepreukáže potrebnými dokladmi, môže mu poisťovňa odmietnuť plnenie z PZP. V takom prípade bude musieť škodu nahradiť z vlastných prostriedkov.

Povinnosti vodiča, ktorý nehodu nespôsobil

Vodič, ktorý nehodu nespôsobil, má tiež svoje povinnosti, ktoré mu ukladá zákon. Hoci nie je priamo zodpovedný za škodu, jeho spolupráca je dôležitá pre plynulé a rýchle vybavenie poistnej udalosti.

 1. Spolupracovať s poisťovňou:

Poškodený vodič je povinný spolupracovať s poisťovňou vinníka nehody a poskytnúť jej všetky potrebné informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné pre likvidáciu poistnej udalosti. To zahŕňa napríklad:

 • Vyplnenie tlačiva oznámenia o škodovej udalosti
 • Poskytnutie dokladov o vozidle (technický preukaz)
 • Predloženie dokladov o škode (faktúry za opravu, lekárske správy)
 • Účasť na obhliadke poškodeného vozidla
 1. Poskytnúť všetky potrebné informácie:

Poškodený vodič je povinný poskytnúť poisťovni všetky relevantné informácie o nehode, vrátane:

 • Miesta a času nehody
 • Priebehu nehody
 • Údajov o účastníkoch nehody
 • Svedkov nehody

Dôležité upozornenie:

Poškodený vodič by mal byť aktívny pri riešení škodovej udalosti a mal by sa snažiť čo najrýchlejšie poskytnúť poisťovni všetky potrebné informácie a dokumenty. Tým urýchli proces likvidácie poistnej udalosti a získanie náhrady škody.

Okrem toho je dôležité, aby poškodený vodič nepodpisoval žiadne dokumenty, ktorým nerozumie, a aby sa v prípade pochybností obrátil na právnika alebo odborníka na poistné právo.

Osobitné prípady

Okrem štandardných škodových udalostí existujú aj osobitné prípady, ktoré si vyžadujú špecifický postup a majú svoje vlastné právne úpravy.

Nehoda s únikom nebezpečných látok:

Ak dôjde k nehode, pri ktorej unikli nebezpečné látky, je potrebné:

 1. Okamžite opustiť miesto nehody: Ak je to možné, bezodkladne opustite miesto nehody a vyhľadajte bezpečné miesto.
 2. Upozornite ostatných: Ak je to možné, upozornite ostatných účastníkov premávky a ľudí v okolí na nebezpečenstvo.
 3. Privolajte pomoc: Okamžite privolajte hasičský zbor, políciu a záchrannú zdravotnú službu.
 4. Dodržiavajte pokyny záchranných zložiek: Riaďte sa pokynmi hasičov, policajtov a záchranárov.

Nehoda s účasťou chodca alebo cyklistu:

V prípade nehody s účasťou chodca alebo cyklistu je potrebné:

 1. Poskytnúť prvú pomoc: Ak je chodec alebo cyklista zranený, poskytnite mu prvú pomoc a privolajte záchrannú zdravotnú službu.
 2. Označiť miesto nehody: Označte miesto nehody výstražným trojuholníkom a zapnite výstražné svetlá na vozidle.
 3. Privolajte políciu: Nehoda s účasťou chodca alebo cyklistu sa vždy považuje za dopravnú nehodu a je potrebné ju ohlásiť polícii.
 4. Zaistite svedkov: Ak sú na mieste nehody svedkovia, získajte ich kontaktné údaje.

Nehoda so zvieraťom:

Ak dôjde k nehode so zvieraťom, postupujte nasledovne:

 1. Zastavte vozidlo: Bezodkladne zastavte vozidlo na bezpečnom mieste.
 2. Označte miesto nehody: Označte miesto nehody výstražným trojuholníkom.
 3. Zistite majiteľa zvieraťa: Ak je to možné, pokúste sa zistiť majiteľa zvieraťa a informujte ho o nehode.
 4. Privolajte pomoc: V prípade potreby privolajte políciu alebo veterinárneho lekára.

Dôležité upozornenie: V prípade nehody so zvieraťom je dôležité neodstraňovať zviera z miesta nehody, pokiaľ to nie je nevyhnutné z dôvodu jeho bezpečnosti alebo bezpečnosti ostatných účastníkov premávky.

Sankcie za porušenie povinností

Nedodržanie povinností účastníka škodovej udalosti môže mať vážne následky. Sankcie sa líšia v závislosti od závažnosti priestupku a môžu zahŕňať:

1. Pokuty:

 • Nezastavenie vozidla a neposkytnutie pomoci: Za tieto priestupky hrozí pokuta od 300 do 1 300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na 1 až 5 rokov.
 • Neohlásenie nehody polícii: Ak je nehoda povinná nahláseniu a vodič ju neohlási, hrozí mu pokuta od 150 do 800 eur.
 • Nezostanie na mieste nehody: Za opustenie miesta nehody hrozí pokuta od 300 do 1 300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na 1 až 5 rokov.
 • Nespolupráca pri zisťovaní príčin nehody: Pokuta od 60 do 300 eur.
 • Nepreukázanie dokladov: Pokuta od 30 do 150 eur.

2. Zákaz činnosti:

V závažnejších prípadoch, napríklad pri nezastavení vozidla a neposkytnutí pomoci, môže byť vodičovi uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na dobu 1 až 5 rokov.

3. Trestné stíhanie:

V prípade, že pri škodovej udalosti dôjde k zraneniu alebo usmrteniu osoby, alebo ak vodič bol pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky, môže byť trestne stíhaný. Tresty za tieto trestné činy sú prísnejšie a môžu zahŕňať odňatie slobody.

Dôležité upozornenie:

Uvedené sankcie sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Vždy je dôležité dodržiavať svoje povinnosti účastníka škodovej udalosti, aby ste predišli nepríjemným následkom a zabezpečili rýchle a efektívne riešenie situácie.tunesharemore_vert

Účastník škodovej udalosti je povinný - Záver

Účastník škodovej udalosti má zákonnú povinnosť zastaviť vozidlo, poskytnúť prvú pomoc, v prípade potreby privolať políciu, zostať na mieste nehody, spolupracovať pri zisťovaní príčin a preukázať doklady. Vodič, ktorý spôsobil nehodu, je navyše povinný nahradiť škodu a oznámiť nehodu poisťovni. Poškodený vodič by mal aktívne spolupracovať s poisťovňou a poskytnúť všetky potrebné informácie.

Dôležitosť zodpovedného správania:

Zodpovedné správanie pri škodovej udalosti je kľúčové nielen z právneho hľadiska, ale aj z hľadiska bezpečnosti a ohľaduplnosti voči ostatným účastníkom premávky. Dodržiavanie povinností pomáha predchádzať ďalším škodám, zabezpečiť rýchle a efektívne riešenie situácie a minimalizovať stres a nepríjemnosti spojené s nehodou.

Odporúčania pre účastníkov nehody:

 • Zachovajte pokoj a rozvahu.
 • Zaistite bezpečnosť seba a ostatných účastníkov nehody.
 • Poskytnite prvú pomoc zraneným osobám.
 • V prípade potreby privolajte políciu a záchrannú zdravotnú službu.
 • Vymeňte si s druhým účastníkom nehody kontaktné údaje a informácie o poistení.
 • Nepodpisujte žiadne dokumenty, ktorým nerozumiete.
 • V prípade pochybností sa obráťte na právnika alebo odborníka na poistné právo.

Pamätajte, že správne konanie pri škodovej udalosti môže výrazne uľahčiť jej riešenie a minimalizovať negatívne následky.

Právne predpisy:

Odborné články a publikácie:

Dôležité upozornenie: Uvedené informácie sú len orientačné a nemusia byť úplné. Vždy je potrebné overiť si aktuálne znenie právnych predpisov a postupov. V prípade pochybností sa obráťte na právnika alebo odborníka na poistné právo.

Prečo sa viac oplatí externý obchodník na prenájom ako in-house obchodník

Nájdite svojho experta na predaj - flexibilné, efektívne a bez záväzkov

Pomáhame firmám zvyšovať obchodné výsledky a zľahčujeme proces výberu, školenia a monitoringu obchodných zástupcov.
Zobraziť viac
crossmenu