Dodatok k pracovnej zmluve - 5 dôležitých informácií

Dodatok k pracovnej zmluve slúži na úpravu existujúcej pracovnej zmluvy. Môže sa použiť na zmenu rôznych aspektov pracovného pomeru, ako napríklad:

 • Plat
 • Pracovný čas
 • Miesto výkonu práce
 • Náplň práce
 • Ostatné ustanovenia podľa potreby

V úvode dodatku je dôležité jasne uviesť, na aký účel sa spája. To pomôže definovať rozsah zmien a objasniť zámer dodatku.

Identifikácia strán

V úvode dodatku je nutné uviesť:

 • Meno a priezvisko zamestnanca
 • Názov zamestnávateľa

Týmto sa jasne definuje, medzi ktorými stranami sa dodatok uzatvára a pre aký pracovný pomer platí.

Referencia na pracovnú zmluvu

Dodatok upravuje existujúcu pracovnú zmluvu, preto je dôležité uviesť jej referenčné údaje:

 • Číslo pracovnej zmluvy
 • Dátum uzatvorenia pracovnej zmluvy

Týmto sa určí, ktorá pracovná zmluva sa dodatkom upravuje a aké znenie mala pred úpravou.

Príklady formulácií:

 • "Tento dodatok k pracovnej zmluve sa uzatvára medzi [meno a priezvisko zamestnanca], bytom [adresa zamestnanca] (ďalej len "zamestnanec") a [názov zamestnávateľa], so sídlom [adresa zamestnávateľa] (ďalej len "zamestnávateľ")."
 • "Tento dodatok upravuje pracovnú zmluvu uzatvorenú medzi zamestnancom a zamestnávateľom dňa [dátum uzatvorenia pracovnej zmluvy] pod číslom [číslo pracovnej zmluvy]."

Dôležité:

 • Dodatok k pracovnej zmluve musí mať písomnú formu a byť podpísaný oboma stranami.
 • V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom dodatku k pracovnej zmluve sa obráťte na príslušného právneho zástupcu.

Úpravy v pracovnej zmluve

V tejto časti dodatku k pracovnej zmluve sa detailne popisujú všetky zmeny, ktoré sa v pracovnej zmluve uskutočňujú. Pre každú zmenu je dôležité uviesť:

Pôvodné ustanovenie

Tu sa uvedie znenie príslušného ustanovenia v pôvodnej pracovnej zmluve. To slúži na to, aby bolo jasné, aké znenie malo dané ustanovenie pred jeho úpravou.

Príklady:

 • Pôvodné znenie: "Mzda zamestnanca je stanovená na 1 000 € mesačne."
 • Pôvodné znenie: "Pracovný čas zamestnanca je od 8:00 do 16:00 s obedňajšou prestávkou od 12:00 do 13:00."

Nové ustanovenie

V tejto časti sa uvádza znenie príslušného ustanovenia v zmenenej verzii. To definuje, ako sa dané ustanovenie upravuje dodatkom.

Príklady:

 • Nové znenie: "Mzda zamestnanca sa od 1. júla 2024 zvyšuje na 1 100 € mesačne."
 • Nové znenie: "Pracovný čas zamestnanca sa od 1. septembra 2024 skracuje na 37,5 hodiny týždenne s rozložením pracovného času na 5 pracovných dní v týždni."

Dôvod zmeny

Tu sa uvádza, prečo sa dané ustanovenie v pracovnej zmluve mení. Dôvod zmeny môže súvisieť s rôznymi faktormi, ako napríklad:

 • Zmena na trhu práce
 • Zmena v hospodárskej situácii zamestnávateľa
 • Zmena v osobných potrebách zamestnanca
 • Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom

Príklady:

 • Dôvod zmeny: "Mzda zamestnanca sa zvyšuje z dôvodu rastu priemernej mzdy v danom odvetví."
 • Dôvod zmeny: "Pracovný čas zamestnanca sa skracuje z dôvodu zavedenia efektívnejších výrobných procesov."

Dôležité:

 • V tejto časti je dôležité jasne a zrozumiteľne definovať všetky zmeny, ktoré sa v pracovnej zmluve uskutočňujú.
 • Odporúča sa uviesť aj dôvod zmeny, aby bolo jasné, prečo sa dané ustanovenie upravuje.

Dodatok k pracovnej zmluve - Záverečné ustanovenia

V tejto časti dodatku k pracovnej zmluve sa definujú formálne náležitosti, ktoré uzatvárajú dokument.

Dátum účinnosti

Tu sa uvádza dátum, kedy dodatok k pracovnej zmluve nadobúda platnosť. Zvyčajne je to dátum podpisu dodatku.

Príklady:

 • "Tento dodatok k pracovnej zmluve nadobúda účinnosť dňa [dátum]."
 • "Tento dodatok k pracovnej zmluve nadobúda účinnosť dňa podpisu."

Počet vyhotovení

V tejto časti sa uvádza, v koľkých vyhotoveniach bol dodatok spísaný. Zvyčajne sa spíše jeden originál pre zamestnanca a jeden pre zamestnávateľa.

Príklady:

 • "Tento dodatok k pracovnej zmluve bol spísaný v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každý účastník obdrží jedno."
 • "Tento dodatok k pracovnej zmluve bol spísaný v troch originálnych vyhotoveniach, z ktorých jeden bude uložený na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny."

Podpisy strán

Dodatok k pracovnej zmluve musia podpísať obe strany, teda zamestnanec a zamestnávateľ.

Príklady:

 • [Podpis zamestnanca]
 • [Podpis zamestnávateľa]

Dôležité:

 • Záverečné ustanovenia sú dôležitou súčasťou dodatku k pracovnej zmluve a slúžia na jeho formalizáciu.
 • Podpisy strán musia byť úradne overené (v SR).

Dodatok k pracovnej zmluve je dôležitý dokument, ktorý umožňuje upraviť existujúcu pracovnú zmluvu. Pri jeho spisovaní je dôležité dodržiavať formálne náležitosti a jasne definovať všetky zmeny, ktoré sa v pracovnej zmluve uskutočňujú. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom dodatku k pracovnej zmluve sa odporúča obrátiť na príslušného právneho zástupcu.

Prílohy (voliteľné)

K dodatku k pracovnej zmluve je možné pripojiť rôzne prílohy, ktoré dopĺňajú a spresňujú informácie uvedené v dodatku.

Príklady príloh:

 • Popis náplne práce: Podrobne definuje úlohy a zodpovednosti zamestnanca v rámci jeho pracovnej pozície.
 • Organizačná štruktúra: Ukazuje, ako je zamestnanec začlenený do organizačnej štruktúry zamestnávateľa a aké je jeho postavenie v rámci firmy.
 • Podrobnosti o mieste výkonu práce: Presne definuje miesto výkonu práce, ako napríklad adresa pracoviska, pracovný čas a dostupnosť dopravy.

Dôležité poznámky:

 • Pripojenie príloh je voliteľné a závisí od potreby a typu zmien v pracovnej zmluve.
 • Prílohy musia byť jasne označené a odkazované v dodatku k pracovnej zmluve.
 • V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom príloh k dodatku k pracovnej zmluve sa odporúča obrátiť na príslušného právneho zástupcu.

Dodatok k pracovnej zmluve je dôležitý dokument, ktorý umožňuje upraviť existujúcu pracovnú zmluvu. Pri jeho spisovaní je dôležité dodržiavať formálne náležitosti, jasne definovať všetky zmeny a v prípade potreby pripojiť relevantné prílohy. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom dodatku k pracovnej zmluve sa odporúča obrátiť na príslušného právneho zástupcu.

Dôležité

 • Dodatok k pracovnej zmluve musí mať písomnú formu a byť podpísaný oboma stranami.
 • V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom dodatku k pracovnej zmluve sa obráťte na príslušného právneho zástupcu.

Doplňujúce informácie:

Na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nájdete vzor dodatku k pracovnej zmluve a ďalšie užitočné informácie: https://employment.gov.sk/

Upozornenie:

Informácie uvedené v tomto článku sú všeobecného charakteru a nemajú slúžiť ako právna rada. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom dodatku k pracovnej zmluve sa obráťte na príslušného právneho zástupcu.

Zdroje a referencie

Pri tvorbe dodatku k pracovnej zmluve je dôležité brať do úvahy relevantné právne predpisy a zdroje. Tu je prehľad niektorých užitočných zdrojov:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

Notárska komora SR:

Ďalšie relevantné zdroje:

Upozornenie:

 • Tieto informácie sú všeobecného charakteru a nemajú slúžiť ako právna rada.
 • V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom dodatku k pracovnej zmluve sa obráťte na príslušného právneho zástupcu.

Okrem týchto zdrojov sa môžete obrátiť aj na oddelenie ľudských zdrojov vo vašej spoločnosti, ktoré vám môže pomôcť s tvorbou dodatku k pracovnej zmluve a zodpovedať vaše otázky.

Dúfam, že tieto informácie boli pre vás užitočné.

Prečo sa viac oplatí externý obchodník na prenájom ako in-house obchodník

Nájdite svojho experta na predaj - flexibilné, efektívne a bez záväzkov

Pomáhame firmám zvyšovať obchodné výsledky a zľahčujeme proces výberu, školenia a monitoringu obchodných zástupcov.
Zobraziť viac
crossmenu