Vzorec na výpočet dane: Sprievodca pre začiatočníkov aj pokročilých

Daň je povinná platba, ktorú odvádzame štátu alebo samospráve. Hoci sa nám to nemusí vždy páčiť, dane sú nevyhnutné pre fungovanie spoločnosti. Financujú verejné služby, ako sú zdravotníctvo, školstvo, infraštruktúra, bezpečnosť a sociálne zabezpečenie. Bez daní by sme sa museli vzdať mnohých vecí, ktoré považujeme za samozrejmé.

Na Slovensku existuje niekoľko druhov daní, ktoré sa nás týkajú v rôznych situáciách:

 • Daň z príjmov fyzických osôb: Platí ju každý, kto má príjmy zo zamestnania, podnikania alebo iných zdrojov.
 • Daň z pridanej hodnoty (DPH): Je zahrnutá v cene väčšiny tovarov a služieb, ktoré kupujeme.
 • Daň z nehnuteľností: Platí ju každý vlastník nehnuteľnosti (dom, byt, pozemok).
 • Daň z motorových vozidiel: Platí ju každý majiteľ motorového vozidla.
 • Spotrebná daň: Uplatňuje sa na vybrané druhy tovarov, ako sú alkohol, tabak alebo pohonné hmoty.

Pre koho je tento článok určený?

Tento článok je určený pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o daniach a ich výpočte. Či už ste zamestnanec, podnikateľ alebo len obyčajný občan, tento sprievodca vám pomôže pochopiť základné princípy a vzorce pre výpočet jednotlivých daní.

Daň z príjmu fyzických osôb: Ako si vypočítať daň a čo robiť s daňovým priznaním?

Daň z príjmu fyzických osôb (ďalej len "daň z príjmu") je daň, ktorú platíme zo svojich príjmov. Výška dane závisí od viacerých faktorov, ako sú výška príjmu, nezdaniteľná časť základu dane a daňové bonusy.

Základné pojmy:

 • Základ dane: Je to suma, z ktorej sa daň vypočítava. Základ dane sa určuje ako hrubý príjem znížený o odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, nezdaniteľnú časť základu dane a ďalšie zákonné odpočty.
 • Nezdaniteľná časť základu dane: Je to suma, ktorú si môžete odpočítať zo základu dane a teda ju nezdaňujete. Výška nezdaniteľnej časti základu dane sa každoročne mení. V roku 2024 je to 4 537,72 eur.
 • Daňový bonus na dieťa: Je to daňový odpočet, ktorý si môžete uplatniť, ak máte vyživované dieťa. Výška daňového bonusu závisí od veku dieťaťa a vášho príjmu.

Sadzba dane z príjmu:

Na Slovensku je od roku 2023 zavedená dvojstupňová sadzba dane z príjmu:

 • 19% pre základ dane do 49 790 eur
 • 25% pre základ dane nad 49 790 eur

Výpočet dane z príjmu:

Daň z príjmu sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca:

Daň z príjmu = (Základ dane - Nezdaniteľná časť základu dane) * Sadzba dane

Príklad:

Ak váš hrubý príjem za rok 2024 bol 30 000 eur a nemáte nárok na žiadne ďalšie odpočty ani daňové bonusy, váš základ dane je 25 462,28 eur (30 000 eur - 4 537,72 eur). Daň z príjmu sa vypočíta nasledovne:

Daň z príjmu = 25 462,28 eur * 19% = 4 837,83 eur

Ročné zúčtovanie dane a daňové priznanie:

 • Ročné zúčtovanie dane: Ak ste zamestnanec a váš príjem pochádza len zo zamestnania, váš zamestnávateľ vám urobí ročné zúčtovanie dane. Ak ste preplatili daň, dostanete preplatok späť.
 • Daňové priznanie: Ak ste podnikateľ alebo máte príjmy z iných zdrojov, musíte podať daňové priznanie. V daňovom priznaní vypočítate svoju daň z príjmu a uhradíte prípadný nedoplatok.

Dôležité: Uvedené informácie sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od vašej konkrétnej situácie. Pre presný výpočet dane a podanie daňového priznania sa vždy poraďte s daňovým poradcom.

Daň z pridanej hodnoty (DPH): Čo kupujeme, to daníme

Daň z pridanej hodnoty (DPH) je nepriama daň, ktorá sa vzťahuje na väčšinu tovarov a služieb na Slovensku. Je súčasťou ceny, ktorú platíte pri nákupe, a odvádza ju štátu predávajúci (platiteľ DPH).

Ako DPH funguje?

DPH sa vypočítava z hodnoty tovaru alebo služby v každej fáze výroby a predaja. V každej fáze si podnikateľ môže odpočítať DPH, ktorú zaplatil pri nákupe vstupov (materiál, služby), a odviesť štátu len rozdiel medzi DPH, ktorú vybral od zákazníka, a DPH, ktorú zaplatil dodávateľom. Konečným platiteľom DPH je spotrebiteľ.

Sadzby DPH na Slovensku:

 • Základná sadzba (20 %): Vzťahuje sa na väčšinu tovarov a služieb.
 • Znížená sadzba (10 %): Vzťahuje sa na vybrané druhy tovarov a služieb, ako sú potraviny, knihy, lieky, niektoré zdravotnícke pomôcky, ubytovacie služby, verejná doprava či vstupenky na kultúrne podujatia.
 • Nulová sadzba (0 %): Vzťahuje sa na špecifické prípady, ako je vývoz tovaru do krajín mimo EÚ, medzinárodná doprava, poštové služby, niektoré finančné a poisťovacie služby, zdravotná starostlivosť a dodanie niektorých druhov tovarov (napr. zlato).

Výpočet DPH:

DPH sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca:

DPH = Základ dane * Sadzba DPH / 100

Príklad:

Ak kupujete televízor za 500 eur bez DPH a základná sadzba DPH je 20 %, výpočet bude nasledovný:

DPH = 500 eur * 20 / 100 = 100 eur

Cena televízora s DPH bude teda 600 eur (500 eur + 100 eur).

Platitelia a neplatitelia DPH:

 • Platitelia DPH: Sú to podnikatelia, ktorí sú registrovaní pre DPH a majú povinnosť odvádzať DPH štátu. Platiteľom DPH sa podnikateľ stáva, ak jeho obrat presiahne 49 790 eur za predchádzajúcich 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.
 • Neplatitelia DPH: Sú to podnikatelia, ktorí nie sú registrovaní pre DPH a nemajú povinnosť odvádzať DPH. Môžu sa však dobrovoľne registrovať, ak im to prináša výhody (napríklad možnosť odpočtu DPH).

Dôležité upozornenie: Uvedené informácie sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie. Pre presný výpočet DPH a informácie o registrácii k DPH sa vždy poraďte s daňovým poradcom alebo navštívte webovú stránku Finančnej správy Slovenskej republiky.

Daň z nehnuteľností: Čo vlastníte, to zdaníte

Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorú musíte platiť, ak ste vlastníkom nehnuteľnosti na území Slovenska. Výška dane závisí od viacerých faktorov, ako sú druh nehnuteľnosti, jej výmera, umiestnenie a sadzba dane stanovená obcou alebo mestom.

Kto platí daň z nehnuteľností?

Daň z nehnuteľností platí každý vlastník nehnuteľnosti k 1. januáru zdaňovacieho obdobia (kalendárny rok). Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, pričom daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti.

Ako sa určuje základ dane z nehnuteľností?

Základ dane z nehnuteľností sa určuje podľa druhu nehnuteľnosti:

 • Pozemky: Základom dane je cena pozemku určená podľa vyhlášky Ministerstva financií SR.
 • Stavby: Základom dane je výmera zastavanej plochy vynásobená sadzbou dane za meter štvorcový.
 • Byty a nebytové priestory: Základom dane je výmera bytu alebo nebytového priestoru vynásobená sadzbou dane za meter štvorcový.

Sadzby dane z nehnuteľností:

Sadzby dane z nehnuteľností si stanovuje každé mesto alebo obec samostatne vo svojom všeobecne záväznom nariadení (VZN). Sadzby sa môžu líšiť v závislosti od druhu nehnuteľnosti, jej polohy a účelu využitia.

Výpočet dane z nehnuteľností:

Daň z nehnuteľností sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca:

Daň z nehnuteľností = Základ dane * Sadzba dane

Príklad:

Vlastníte byt s výmerou 70 m². Sadzba dane z nehnuteľností pre byty vo vašej obci je 0,25 € za m².

Základ dane = 70 m²
Sadzba dane = 0,25 €/m²
Daň z nehnuteľností = 70 m² * 0,25 €/m² = 17,50 €

Dôležité upozornenie: Uvedené informácie sú len orientačné. Pre presný výpočet dane z nehnuteľností a zistenie aktuálnych sadzieb vo vašej obci si vyhľadajte príslušné VZN alebo sa poraďte s daňovým poradcom.

Ďalšie druhy daní: Okrem príjmu a DPH

Okrem dane z príjmov a DPH existuje na Slovensku niekoľko ďalších druhov daní, s ktorými sa môžete stretnúť:

1. Daň z motorových vozidiel

Túto daň platia majitelia motorových vozidiel registrovaných na Slovensku. Výška dane závisí od výkonu motora, veku vozidla a emisnej triedy. Daň sa platí raz ročne a jej výpočet a platbu zabezpečuje okresný úrad v sídle kraja.

2. Spotrebná daň

Spotrebná daň sa vzťahuje na vybrané druhy tovarov, ako sú alkohol, tabak, minerálne oleje a energia. Je zahrnutá v cene týchto výrobkov a platí ju konečný spotrebiteľ. Sadzby spotrebnej dane sú stanovené zákonom a môžu sa líšiť v závislosti od druhu tovaru.

3. Daň z dedičstva a darovania

Táto daň sa platí pri nadobudnutí majetku dedením alebo darovaním. Výška dane závisí od hodnoty nadobudnutého majetku a vzťahu medzi poručiteľom (darcom) a dedičom (obdarovaným). Od 1. januára 2004 je daň z dedičstva a darovania na Slovensku zrušená.

4. Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

Táto daň sa platí pri prevode vlastníctva nehnuteľnosti (napríklad predaj, darovanie) alebo pri prechode nehnuteľnosti na inú osobu (napríklad dedením). Výška dane je 4 % zo základu dane, ktorým je zvyčajne cena nehnuteľnosti uvedená v kúpnej zmluve alebo znalecký posudok.

Dôležité upozornenie: Uvedené informácie sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie. Pre presný výpočet a platenie jednotlivých daní sa vždy poraďte s daňovým poradcom alebo navštívte webovú stránku Finančnej správy Slovenskej republiky.

Tipy a triky pre výpočet daní: Zjednodušte si daňové povinnosti

Výpočet daní môže byť zložitý a časovo náročný proces. Našťastie existuje niekoľko spôsobov, ako si ho uľahčiť a zabezpečiť, aby ste odviedli správnu sumu dane.

1. Používanie online daňových kalkulačiek:

Na internete nájdete množstvo online daňových kalkulačiek, ktoré vám pomôžu rýchlo a jednoducho vypočítať daň z príjmu, DPH alebo daň z nehnuteľností. Tieto kalkulačky sú zvyčajne aktualizované o najnovšie zákony a sadzby, takže si môžete byť istí, že výpočet bude správny.

2. Konzultácia s daňovým poradcom:

Ak máte zložitejšiu daňovú situáciu alebo si nie ste istí, ako správne vypočítať daň, obráťte sa na daňového poradcu. Odborník vám poskytne odborné poradenstvo a pomôže vám optimalizovať vaše daňové povinnosti.

3. Zdroje informácií o daniach:

Finančná správa Slovenskej republiky pravidelne aktualizuje svoje webové stránky o najnovších informáciách týkajúcich sa daní. Nájdete tam aktuálne sadzby, zákony, formuláre a návody. Okrem toho existuje množstvo odborných článkov a publikácií, ktoré sa venujú daňovej problematike.

Ďalšie tipy:

 • Vedenie evidencie: Dôsledné vedenie evidencie o vašich príjmoch, výdavkoch a majetku vám uľahčí výpočet daní a prípravu daňového priznania.
 • Využívanie daňových úľav a odpočtov: Informujte sa o všetkých daňových úľavách a odpočtoch, na ktoré máte nárok, a využite ich vo svoj prospech.
 • Včasné podanie daňového priznania: Vyhnite sa zbytočným sankciám a podajte svoje daňové priznanie včas.

Nezabúdajte, že správny výpočet a platenie daní je vašou zákonnou povinnosťou. Využite dostupné zdroje a nástroje, aby ste si tento proces čo najviac uľahčili.

Záver: Dane pod kontrolou

V tomto článku sme vám predstavili základné informácie o rôznych druhoch daní, ktoré sa na Slovensku platia, a ukázali sme vám, ako si ich môžete vypočítať. Správny výpočet a platenie daní je dôležitou súčasťou finančnej zodpovednosti každého občana a podnikateľa.

Je dôležité si uvedomiť, že daňové zákony sa môžu meniť a môžu byť zložité na pochopenie. Preto vám odporúčame, aby ste sa v prípade nejasností obrátili na daňového poradcu, ktorý vám poskytne odborné poradenstvo a pomôže vám vyhnúť sa chybám.

Nezabúdajte, že včasné a správne platenie daní prispieva k fungovaniu štátu a zabezpečuje financovanie verejných služieb, ktoré využívame všetci.

Doplňujúce informácie: Prehĺbte svoje znalosti o daniach

Slovník daňových pojmov:

 • Daňový subjekt: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má povinnosť platiť daň.
 • Daňový objekt: Predmet dane, teda to, z čoho sa daň vypočítava (napríklad príjem, nehnuteľnosť, tovar).
 • Daňový základ: Hodnota daňového objektu, z ktorej sa vypočítava daň.
 • Sadzba dane: Percento alebo suma, ktorou sa zdaňuje daňový základ.
 • Daňové priznanie: Dokument, v ktorom daňovník vykazuje svoje daňové povinnosti.
 • Daňová kontrola: Kontrola vykonávaná daňovým úradom na overenie správnosti daňového priznania a platenia daní.
 • Daňový nedoplatok: Suma, ktorú daňovník dlhuje daňovému úradu.
 • Daňový preplatok: Suma, ktorú daňový úrad dlhuje daňovníkovi.

Zoznam užitočných odkazov:

FAQ - Najčastejšie otázky a odpovede o daniach:

 1. Kedy musím podať daňové priznanie? Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb je zvyčajne do konca marca nasledujúceho roka.
 2. Ako môžem zaplatiť daň? Daň môžete zaplatiť bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti na daňovom úrade.
 3. Čo sa stane, ak nezaplatím daň včas? Ak nezaplatíte daň včas, môžete byť sankcionovaný penále a úrokmi z omeškania.
 4. Mám nárok na nejaké daňové úľavy? Áno, existuje niekoľko daňových úľav a odpočtov, na ktoré môžete mať nárok. Informujte sa o nich na webovej stránke Finančnej správy SR alebo sa poraďte s daňovým poradcom.
 5. Ako si môžem overiť, či som správne vypočítal daň? Na overenie správnosti výpočtu dane môžete použiť online daňové kalkulačky alebo sa poradiť s daňovým poradcom.

Veríme, že tieto doplňujúce informácie vám pomôžu zorientovať sa vo svete daní a splniť si svoje daňové povinnosti bez problémov.

Prečo sa viac oplatí externý obchodník na prenájom ako in-house obchodník

Nájdite svojho experta na predaj - flexibilné, efektívne a bez záväzkov

Pomáhame firmám zvyšovať obchodné výsledky a zľahčujeme proces výberu, školenia a monitoringu obchodných zástupcov.
Zobraziť viac
crossmenu