Darovacia zmluva na pozemok: Všetko čo potrebujete vedieť

Darovacia zmluva na pozemok je právny dokument, ktorým darca bezodplatne prenecháva vlastníctvo veci (v tomto prípade pozemku) obdarovanému. Účelom darovacej zmluvy je formalizovať proces darovania a zaistiť právnu ochranu oboch strán.

Bezodplatnosť darovania

Dôležitou charakteristikou darovacej zmluvy je bezodplatnosť darovania. To znamená, že darca neočakáva za prenechanie pozemku žiadnu protihodnotu. V opačnom prípade by sa jednalo o kúpnu zmluvu, nie o darovaciu zmluvu.

V tejto časti rozvinieme:

 • Dôvody a motiváciu darovania: Prečo sa darca rozhodol darovať pozemok?
 • Význam darovania pre obdarovaného: Aký prínos má pre obdarovaného prevzatie pozemku?

Príklady:

 • Darca sa chce zbaviť starostí o správu pozemku a zároveň ho zabezpečiť pre svojho potomka.
 • Obdarovaný plánuje na pozemku postaviť dom alebo ho využívať na poľnohospodársku činnosť.

Pozrite si tiež: DPH Výpočet: Kompletný sprievodca

Zmluvné strany

V tejto časti darovacej zmluvy sa definujú strany, ktoré sa na darovaní pozemku zúčastňujú.

Identifikácia darcu a obdarovaného

 • Fyzické osoby:
  • Meno a priezvisko
  • Adresa trvalého pobytu
  • Rodné číslo (v SR)
 • Právnické osoby:
  • Obchodný názov
  • Sídlo spoločnosti
  • IČO

Príklady:

 • Fyzická osoba:
  • Darca: Ján Novák, rod. 15. 11. 1975, trvalý pobyt: Hlavná 123, 821 01 Bratislava
  • Obdarovaný: Mária Nováková, rod. 10. 5. 1980, trvalý pobyt: Hlavná 123, 821 01 Bratislava
 • Právnická osoba:
  • Darca: Spoločnosť XYZ, s.r.o., sídlo: Štefánikova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 12345678

Dôležité:

 • Všetky informácie o zmluvných stranách musia byť presné a pravdivé.
 • V prípade fyzických osôb je dôležité uviesť rodné číslo (v SR), aby sa predišlo zámene s osobami s rovnakým menom a priezviskom.
 • V prípade právnických osôb je dôležité uviesť obchodný názov, sídlo spoločnosti a IČO.

Doplňujúce informácie

Okrem základných identifikačných údajov je možné v tejto časti uviesť aj ďalšie informácie o zmluvných stranách, napríklad:

 • Kontaktné údaje (telefónne číslo, emailová adresa)
 • Bankové spojenie (v prípade právnických osôb)

Tieto informácie nie sú povinné, ale uľahčujú komunikáciu medzi zmluvnými stranami a s úradmi v procese zápisu do katastra nehnuteľností.

Po identifikácii zmluvných strán nasledujú ďalšie dôležité časti darovacej zmluvy na pozemok:

 1. Predmet darovania
 2. Prejav vôle darcu a obdarovaného
 3. Podmienky darovania (voliteľné)
 4. Prechod vlastníctva
 5. Záverečné ustanovenia
 6. Prílohy

Pozrite si tiež: Polohopis: Komplexný sprievodca určovaním polohy na Zemi

Predmet darovania

V tejto časti darovacej zmluvy sa presne definuje pozemok, ktorý je predmetom darovania.

Identifikácia pozemku

 • Katastrálne územie: Názov katastrálneho územia, v ktorom sa pozemok nachádza.
 • Parcela: Číslo parcely, pod ktorým je pozemok evidovaný v katastri nehnuteľností.
 • Číslo listu vlastníctva: Číslo listu vlastníctva, v ktorom je zapísané vlastníctvo darcu k pozemku.

Príklady:

 • Katastrálne územie: Bratislava - Staré Mesto
 • Parcela: č. 123
 • Číslo listu vlastníctva: 1234/III

Popis pozemku

 • Veľkosť: Celková výmera pozemku v metroch štvorcových (m²).
 • Druh pozemku: Typ pozemku podľa klasifikácie v katastri nehnuteľností (napr. orná pôda, stavebný pozemok, lesný pozemok).
 • Iné relevantné informácie: Ďalšie charakteristiky pozemku, ktoré by mohli pomôcť pri jeho identifikácii (napr. poloha, tvar, susediace pozemky).

Príklady:

 • Veľkosť: 1000 m²
 • Druh pozemku: Stavebný pozemok
 • Iné relevantné informácie: Pozemok sa nachádza v zástavbe rodinných domov a má obdĺžnikový tvar.

Záťaže a obmedzenia

V tejto časti sa uvedú prípadné záťaže a obmedzenia, ktoré viaznu na pozemku, napríklad:

 • Veľkoobchodné záložné práva: Práva veriteľov, ktorí majú záložné právo na pozemok.
 • Vecné bremená: Práva iných osôb užívať pozemok na určité účely (napr. právo prechodu, právo pasenia dobytka).

Príklady:

 • Na pozemku nie sú žiadne záťaže a obmedzenia.
 • Na pozemku je zriadené vecné bremeno práva prechodu v prospech susedného pozemku.

Dôležité:

 • Presná identifikácia pozemku je dôležitá pre platnosť darovacej zmluvy a pre zápis do katastra nehnuteľností.
 • V prípade, že na pozemku viaznu záťaže a obmedzenia, je dôležité ich v darovacej zmluve uviesť.
 • Obdarovaný by mal byť oboznámený so všetkými záťažami a obmedzeniami, ktoré viaznu na pozemku.

Pozrite si tiež: Darovacia zmluva na dom - 7 dôležitých informácií

Prejav vôle darcu a obdarovaného

V tejto časti darovacej zmluvy sa vyjadruje súhlas oboch strán s darovaním pozemku.

Vyhlásenie darcu

Darca v tejto časti vyhlasuje, že bezodplatne prenecháva obdarovanému vlastníctvo pozemku, ktorý je definovaný v časti 2. darovacej zmluvy. Darca ďalej vyhlasuje, že je jediným vlastníkom pozemku a že na ňom neviaznu žiadne záťaže a obmedzenia, ktoré by bránili jeho darovaniu (ak je to pravda).

Príklady:

 • "Ja, [meno a priezvisko darcu], týmto bezodplatne prenechávam vlastníctvo pozemku definovaného v časti 2. tejto darovacej zmluvy [meno a priezvisko obdarovaného]."
 • "Vyhlasujem, že som jediným vlastníkom pozemku a že na ňom neviaznu žiadne záťaže a obmedzenia, ktoré by bránili jeho darovaniu."

Vyhlásenie obdarovaného

Obdarovaný v tejto časti vyhlasuje, že dar od darcu prijíma a stáva sa vlastníkom pozemku, ktorý je definovaný v časti 2. darovacej zmluvy. Obdarovaný ďalej vyhlasuje, že je oboznámený so všetkými záťažami a obmedzeniami, ktoré na pozemku viaznu (ak je to relevantné).

Príklady:

 • "Ja, [meno a priezvisko obdarovaného], týmto prijímam dar pozemku definovaného v časti 2. tejto darovacej zmluvy od [meno a priezvisko darcu]."
 • "Vyhlasujem, že som oboznámený so všetkými záťažami a obmedzeniami, ktoré na pozemku viaznu."

Dôležité:

 • Prejav vôle darcu a obdarovaného musí byť jasný a zrozumiteľný.
 • Vyhlásenia darcu a obdarovaného by mali byť v darovacej zmluve uvedené v priamej reči.
 • Podpisy darcu a obdarovaného musia byť úradne overené (v SR).

Pozrite si tiež: Zmluva o prenájme bytu - 7 dôležitých informácií

Podmienky darovania (voliteľné)

V tejto časti darovacej zmluvy sa môžu definovať podmienky, za ktorých sa darovanie uskutočňuje. Podmienky darovania nie sú povinné, ale slúžia na to, aby darca zabezpečil, že pozemok bude využívaný v súlade s jeho zámermi.

Príklady podmienok darovania

 • Povinnosť obdarovaného udržiavať pozemok v dobrom stave: Obdarovaný sa môže zaviazať, že bude pozemok udržiavať v dobrom stave, napríklad bude ho kosiť, starať sa o zeleň a zabráni jeho zarastaniu.
 • Zákaz predaja pozemku: Obdarovaný sa môže zaviazať, že pozemok nepredá v priebehu určitého časového obdobia.
 • Určenie účelu využitia pozemku: Obdarovaný sa môže zaviazať, že pozemok bude využívať na určité účely, napríklad na poľnohospodársku činnosť alebo na výstavbu rodinného domu.

Určenie termínu účinnosti darovania

V tejto časti darovacej zmluvy sa môže určiť termín, v ktorom sa darcovstvo stáva účinným. V praxi sa darcovstvo zvyčajne stáva účinným podpísaním darovacej zmluvy. Je však možné stanoviť aj iný termín, napríklad po zapísaní do katastra nehnuteľností.

Príklady:

 • "Darovanie sa stáva účinným podpísaním tejto darovacej zmluvy."
 • "Darovanie sa stáva účinným po zapísaní do katastra nehnuteľností."

Dôležité:

 • Podmienky darovania musia byť jasné a zrozumiteľné.
 • Obdarovaný by mal s podmienkami darovania súhlasiť.
 • V prípade, že obdarovaný nesplní podmienky darovania, darca môže dar zrušiť.

Prechod vlastníctva

V tejto časti darovacej zmluvy sa definuje okamih, v ktorom sa vlastníctvo pozemku prenáša z darcu na obdarovaného.

Okamih prechodu vlastníctva

V praxi sa vlastníctvo pozemku prenáša z darcu na obdarovaného spravidla po podpise darovacej zmluvy. V darovacej zmluve je však možné určiť aj iný okamih, napríklad po zapísaní do katastra nehnuteľností.

Príklady:

 • "Vlastníctvo pozemku prechádza na obdarovaného podpísaním tejto darovacej zmluvy."
 • "Vlastníctvo pozemku prechádza na obdarovaného po zapísaní do katastra nehnuteľností."

Povinnosť odovzdať a prevziať pozemok

Darca je povinný odovzdať pozemok obdarovanému a obdarovaný je povinný ho prevziať. V darovacej zmluve sa môže určiť aj termín a miesto odovzdania a prevzatia pozemku.

Príklady:

 • "Darca sa zaväzuje odovzdať pozemok obdarovanému do 30 dní od podpísania tejto darovacej zmluvy."
 • "Odovzdanie a prevzatie pozemku sa uskutoční na pozemku dňa [dátum]."

Darovacia zmluva na pozemok a záverečné ustanovenia

V tejto časti darovacej zmluvy sa uvádzajú formálne náležitosti, ktoré uzatvárajú zmluvu.

Počet vyhotovení zmluvy

V tejto časti sa uvádza, v koľkých vyhotoveniach bola darovacia zmluva spísaná. Zvyčajne sa spíše jeden originál pre darcu a jeden pre obdarovaného.

Príklady:

 • "Táto darovacia zmluva bola spísaná v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každý účastník obdrží jedno."
 • "Táto darovacia zmluva bola spísaná v troch originálnych vyhotoveniach, z ktorých jeden bude uložený na Úrade katastra nehnuteľností."

Podpisy zmluvných strán

V tejto časti sa nachádzajú podpisy darcu a obdarovaného. Podpisy musia byť úradne overené (v SR).

Príklady:

 • [Podpis darcu]
 • [Podpis obdarovaného]

Miesto a dátum uzatvorenia zmluvy

V tejto časti sa uvádza miesto a dátum uzatvorenia darovacej zmluvy.

Príklady:

 • "Bratislava, 5. júna 2024"
 • "Trenčín, 10. mája 2024"

Dôležité:

 • Záverečné ustanovenia sú dôležitou súčasťou darovacej zmluvy a slúžia na jej formalizáciu.
 • Podpisy zmluvných strán musia byť úradne overené.
 • V mieste a dátume uzatvorenia zmluvy sa uvádza miesto a dátum, kedy bola zmluva spísaná.

7. Prílohy (voliteľné)

K darovacej zmluve sa môžu pripojiť aj prílohy, napríklad:

 • Katastrálna mapa pozemku
 • List vlastníctva
 • Fotografie pozemku

Dôležité

 • Informácie uvedené v tomto článku sú všeobecného charakteru a nemajú slúžiť ako právna rada. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom darovacej zmluvy na pozemok sa obráťte na advokáta.

Poznámky k darovacej zmluve na pozemok

V súvislosti s predchádzajúcimi informáciami o darovacej zmluve na pozemok je dôležité zdôrazniť nasledovné:

Písomná forma a úradne overené podpisy: Darovacia zmluva na pozemok musí mať písomnú formu. Podpisy zmluvných strán musia byť v SR úradne overené.

Právna poradenská služba: Vzhľadom na právne aspekty a dôsledky darovania pozemku odporúčam konzultovať darovaciu zmluvu s právnikom. Právnik vám pomôže overiť, či zmluva spĺňa všetky právne náležitosti a chráni vaše záujmy.

Ďalšie relevantné informácie:

Dodatočné zdroje:

Prečo sa viac oplatí externý obchodník na prenájom ako in-house obchodník

Nájdite svojho experta na predaj - flexibilné, efektívne a bez záväzkov

Pomáhame firmám zvyšovať obchodné výsledky a zľahčujeme proces výberu, školenia a monitoringu obchodných zástupcov.
Zobraziť viac
crossmenu