Darovacia zmluva na dom - 7 dôležitých informácií

Darovacia zmluva na dom je právny dokument, ktorý umožňuje bezplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (v tomto prípade domu) z jednej osoby (darcu) na druhú osobu (obdarovaného). Tento typ zmluvy sa často využíva v rámci rodiny pri prevode majetku na deti, vnúčatá alebo iných blízkych príbuzných, ale môže byť použitý aj medzi osobami, ktoré nie sú v príbuzenskom vzťahu.

Správne vypracovanie darovacej zmluvy na dom je kľúčové pre zabezpečenie bezproblémového prevodu vlastníctva a predchádzanie budúcim sporom. Zmluva musí byť v súlade s platnou legislatívou, obsahovať všetky potrebné náležitosti a byť jednoznačná a zrozumiteľná pre obe strany. V opačnom prípade hrozí riziko neplatnosti zmluvy a následných právnych komplikácií.

V tomto článku sa budeme venovať všetkým dôležitým aspektom darovacej zmluvy na dom. Preskúmame právny rámec, účastníkov zmluvy, predmet darovania, práva a povinnosti zmluvných strán, daňové a poplatkové aspekty, ako aj proces vypracovania a overenia zmluvy. Poskytneme vám tiež praktické rady a upozorníme na časté chyby, ktorým sa treba vyhnúť. Cieľom tohto článku je poskytnúť vám komplexný prehľad o darovacej zmluve na dom, aby ste mohli urobiť informované rozhodnutie a zabezpečiť bezpečný a úspešný prevod vlastníctva.

Pozrite si tiež: Zmluva o prenájme bytu - 7 dôležitých informácií

Právny rámec darovacej zmluvy na dom

Právny rámec darovacej zmluvy na dom na Slovensku je upravený predovšetkým Občianskym zákonníkom. Tento zákon definuje darovaciu zmluvu ako zmluvu, ktorou darca niečo bezplatne prenecháva obdarovanému a ten dar prijíma (§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka).

Náležitosti platnej darovacej zmluvy na dom:

Aby bola darovacia zmluva na dom platná, musí spĺňať nasledujúce náležitosti:

 1. Písomná forma: Zmluva musí byť vyhotovená v písomnej forme a podpísaná oboma zmluvnými stranami (darcom a obdarovaným).
 2. Identifikácia zmluvných strán: Zmluva musí jednoznačne identifikovať darcu a obdarovaného, vrátane ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy trvalého pobytu.
 3. Identifikácia predmetu darovania: Zmluva musí presne špecifikovať nehnuteľnosť, ktorá je predmetom darovania. To zahŕňa údaje z katastra nehnuteľností, ako sú parcelné číslo, druh pozemku, súpisné číslo, výmera a ďalšie relevantné informácie.
 4. Prejav vôle darcu a obdarovaného: Zmluva musí obsahovať jednoznačný prejav vôle darcu darovať nehnuteľnosť a prejav vôle obdarovaného tento dar prijať.
 5. Podpisy svedkov: V prípade darovania nehnuteľnosti sa odporúča, aby zmluvu podpísali aj dvaja svedkovia. Hoci to nie je zákonná povinnosť, prítomnosť svedkov môže pomôcť predísť prípadným sporom o platnosť zmluvy.

Forma a obsah zmluvy:

Darovacia zmluva na dom by mala byť vypracovaná v štandardnej zmluvnej forme a mala by obsahovať tieto základné časti:

 1. Názov zmluvy: "Darovacia zmluva"
 2. Preambula: Identifikácia zmluvných strán a vyjadrenie ich vôle uzavrieť darovaciu zmluvu.
 3. Predmet zmluvy: Podrobný opis darovanej nehnuteľnosti (domu) vrátane údajov z katastra nehnuteľností.
 4. Práva a povinnosti zmluvných strán: Vymedzenie práv a povinností darcu a obdarovaného, napríklad povinnosť darcu odovzdať nehnuteľnosť a povinnosť obdarovaného prevziať ju.
 5. Osobitné ustanovenia: Môžu zahŕňať dohody o užívaní domu, splácaní dlhov, výživnom, zriadení vecného bremena alebo odvolateľnosti daru.
 6. Záverečné ustanovenia: Dátum a miesto podpisu zmluvy, podpisy zmluvných strán a prípadne svedkov.

V prípade pochybností o správnosti vypracovania darovacej zmluvy na dom je vhodné konzultovať s právnikom alebo notárom, aby sa predišlo prípadným komplikáciám a zabezpečila sa právna platnosť zmluvy.

Pozrite si tiež: Pôžičky pre dlžníkov - 6 dôležitých informácií

Účastníci darovacej zmluvy

Účastníkmi darovacej zmluvy na dom sú:

1. Darca (vlastník domu):

Darca je osoba, ktorá je vlastníkom domu a rozhodla sa ho bezplatne previesť na inú osobu. Darca musí byť spôsobilý na právne úkony, čo znamená, že musí byť plnoletý a mať spôsobilosť na právne úkony. V prípade, že je darcom manželský pár, musia s darovaním súhlasiť obaja manželia.

2. Obdarovaný (príjemca daru):

Obdarovaný je osoba, ktorá prijíma darovaný dom. Obdarovaný môže byť fyzická osoba (napríklad príbuzný, priateľ) alebo právnická osoba (napríklad nadácia, občianske združenie). Aj obdarovaný musí byť spôsobilý na právne úkony.

3. Prípadné ďalšie osoby (napr. svedkovia):

Hoci to nie je zákonná povinnosť, pri darovaní nehnuteľnosti sa odporúča účasť dvoch svedkov. Svedkovia potvrdzujú svojim podpisom, že darovacia zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, a že účastníci zmluvy sú spôsobilí na právne úkony. Svedkami môžu byť akékoľvek osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony a nie sú účastníkmi zmluvy.

Dôležité upozornenie:

V prípade, že je darcom alebo obdarovaným maloletá osoba alebo osoba zbavená spôsobilosti na právne úkony, je potrebné, aby ich zastupoval zákonný zástupca (rodič, opatrovník) alebo osoba, ktorá má na to súdny súhlas.

Predmet darovania

Predmet darovania, teda dom, je kľúčovou súčasťou darovacej zmluvy. Jeho presná a jednoznačná identifikácia je nevyhnutná pre platnosť zmluvy a predchádzanie budúcim sporom.

Identifikácia nehnuteľnosti (domu):

Dom musí byť v zmluve identifikovaný čo najpresnejšie. Zvyčajne sa uvádzajú tieto údaje:

 • Adresa: Ulica, číslo domu, mesto a PSČ.
 • Parcelné číslo: Jedinečné číslo parcely, na ktorej sa dom nachádza.
 • Súpisné číslo: Jedinečné číslo, ktoré identifikuje dom v rámci obce.
 • Výmera pozemku: Celková plocha pozemku, na ktorom dom stojí.
 • Druh pozemku: Uvedenie, či ide o zastavanú plochu, záhradu alebo iný druh pozemku.
 • List vlastníctva (LV): Číslo listu vlastníctva, kde sú zapísané všetky práva a povinnosti týkajúce sa nehnuteľnosti.

Tieto údaje je možné získať z katastra nehnuteľností alebo z listu vlastníctva.

Popis stavu nehnuteľnosti:

Okrem identifikácie domu je dôležité uviesť aj jeho aktuálny stav. To zahŕňa:

 • Technický stav: Uvedenie, či je dom v dobrom stave, potrebuje rekonštrukciu alebo má nejaké vady.
 • Vybavenie: Ak sa daruje aj zariadenie domu, je potrebné ho podrobne popísať.
 • Energetický certifikát: Ak je k dispozícii, uvedenie energetickej triedy domu.

Popis stavu nehnuteľnosti by mal byť čo najpresnejší, aby sa predišlo nedorozumeniam medzi darcom a obdarovaným.

Uvedenie prípadných tiarch a obmedzení:

Ak na dome viaznu nejaké ťarchy alebo obmedzenia, je potrebné ich uviesť v zmluve. Môže ísť napríklad o:

 • Vecné bremená: Napríklad právo doživotného užívania domu treťou osobou.
 • Záložné práva: Ak je dom zaťažený hypotékou alebo iným záložným právom.
 • Nájomné vzťahy: Ak je dom prenajatý, je potrebné uviesť nájomnú zmluvu a jej podmienky.

Uvedenie tiarch a obmedzení v zmluve je dôležité pre ochranu obdarovaného a pre zabezpečenie transparentnosti prevodu vlastníctva.

Pozrite si tiež: Ako obísť daň z predaja nehnuteľnosti - 5 dôležitých informácií

Práva a povinnosti zmluvných strán

V darovacej zmluve na dom sú jasne definované práva a povinnosti oboch zmluvných strán, teda darcu a obdarovaného. Tieto práva a povinnosti sú dôležité pre zabezpečenie hladkého a bezproblémového prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.

Práva a povinnosti darcu:

 • Právo darovať: Darca má právo slobodne rozhodnúť o darovaní svojho domu a vybrať si obdarovaného.
 • Povinnosť informovať: Darca je povinný informovať obdarovaného o všetkých známych vadách a ťarchách, ktoré viaznu na dome. Ak darca zamlčí dôležité informácie, obdarovaný môže mať právo odstúpiť od zmluvy alebo požadovať náhradu škody.
 • Povinnosť odovzdať dom: Darca je povinný odovzdať dom obdarovanému v stave, v akom sa nachádza v čase darovania. To zahŕňa odovzdanie kľúčov, dokladov k nehnuteľnosti a prípadne aj zariadenia domu, ak bolo súčasťou darovania.
 • Právo na odvolanie daru (za určitých podmienok): Darca môže mať právo odvolať dar za určitých okolností, napríklad ak sa obdarovaný k nemu správa hrubo alebo ak sa dostane do finančných ťažkostí a nie je schopný sa o dom postarať.

Práva a povinnosti obdarovaného:

 • Právo prijať dar: Obdarovaný má právo slobodne rozhodnúť, či darovaný dom prijme alebo nie.
 • Povinnosť prevziať dom: Ak obdarovaný prijme dar, je povinný prevziať dom v stave, v akom sa nachádza v čase darovania.
 • Povinnosť platiť dane a poplatky: Obdarovaný je zodpovedný za úhradu dane z darovania a poplatkov spojených s prevodom vlastníctva na katastri nehnuteľností.
 • Právo užívať a nakladať s domom: Po prevode vlastníctva má obdarovaný právo dom užívať, prenajímať, predať alebo inak nakladať s ním podľa vlastného uváženia.

Dôležité upozornenie:

Práva a povinnosti zmluvných strán môžu byť upravené aj v osobitných ustanoveniach darovacej zmluvy. Napríklad, darca môže mať právo doživotného užívania domu alebo obdarovaný môže byť zaviazaný platiť darcovi výživné. Preto je dôležité, aby si obe strany pozorne prečítali a porozumeli všetkým ustanoveniam zmluvy pred jej podpisom.

Pozrite si tiež: Prečo sa viac oplatí externý obchodník na prenájom ako in-house obchodník

Osobitné ustanovenia

Osobitné ustanovenia v darovacej zmluve na dom umožňujú zmluvným stranám upraviť si prevod nehnuteľnosti podľa svojich individuálnych potrieb a dohôd. Tu sú niektoré z najčastejších osobitných ustanovení:

Dohoda o užívaní domu:

 • Doživotné užívanie: Darca si môže vyhradiť právo doživotného užívania darovaného domu alebo jeho časti.
 • Časovo obmedzené užívanie: Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na tom, že darca bude mať právo užívať dom po určitú dobu po darovaní.
 • Užívanie za protiplnenie: Obdarovaný môže byť povinný platiť darcovi nájomné alebo inú formu protiplnenia za užívanie domu.

Dohoda o splácaní dlhov spojených s domom:

 • Prebratie dlhov: Obdarovaný sa môže zaviazať, že prevezme a splatí dlhy spojené s domom, napríklad hypotéku alebo iné záložné práva.
 • Splácanie dlhov darcom: Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na tom, že darca bude naďalej splácať dlhy spojené s domom.

Dohoda o výživnom:

 • Povinnosť obdarovaného: Obdarovaný sa môže zaviazať, že bude darcovi poskytovať výživné po určitú dobu alebo doživotne.
 • Výška a spôsob platby: Zmluva by mala špecifikovať výšku výživného a spôsob jeho platby.

Dohoda o zriadení vecného bremena:

 • Vecné bremeno v prospech darcu: Darca si môže vyhradiť právo doživotného užívania časti domu alebo iného vecného bremena, napríklad právo prechodu cez pozemok.
 • Vecné bremeno v prospech tretej osoby: Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, napríklad právo užívania časti domu pre rodiča darcu.

Dohoda o odvolateľnosti daru:

 • Odvolanie daru pre nevďak: Darca môže mať právo odvolať dar, ak sa obdarovaný k nemu správa hrubo alebo ak závažným spôsobom poruší dobrú vieru.
 • Odvolanie daru pre porušenie podmienky: Ak bola v zmluve dohodnutá podmienka, ktorej splnenie bolo dôvodom darovania, a táto podmienka nebola splnená, darca môže mať právo odvolať dar.

Dôležité je, aby všetky osobitné ustanovenia boli jasne a zrozumiteľne formulované v darovacej zmluve, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam a sporom medzi zmluvnými stranami.

Daňové a poplatkové aspekty

Pri darovaní domu je dôležité zvážiť daňové a poplatkové aspekty, ktoré sú s týmto procesom spojené.

Daň z darovania:

Na Slovensku bola daň z darovania zrušená v roku 2004. To znamená, že obdarovaný nemusí platiť daň z hodnoty darovaného domu. Avšak, existuje jedna výnimka:

 • Daň z príjmu pri predaji darovanej nehnuteľnosti: Ak obdarovaný predá darovanú nehnuteľnosť do 5 rokov od jej nadobudnutia, bude musieť zaplatiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Výška dane závisí od základu dane a môže byť 19% alebo 25%.

Poplatky spojené s prevodom vlastníctva:

Pri prevode vlastníctva nehnuteľnosti na katastri nehnuteľností sa platí správny poplatok. Výška poplatku závisí od hodnoty nehnuteľnosti a od rýchlosti konania:

 • Štandardné konanie (30 dní): 66 €
 • Zrýchlené konanie (15 dní): 266 €
 • Zrýchlené konanie (7 dní): 566 €

Okrem správneho poplatku môžu vzniknúť aj ďalšie náklady, napríklad na overenie podpisov na zmluve u notára, na vypracovanie zmluvy právnikom alebo na znalecký posudok, ak je potrebný.

Dôležité upozornenie:

Daňové a poplatkové predpisy sa môžu meniť, preto je vždy vhodné overiť si aktuálne informácie na príslušných úradoch alebo konzultovať s odborníkom.

Vypracovanie a overenie darovacej zmluvy

Vypracovanie a overenie darovacej zmluvy na dom je dôležitým krokom, ktorý si vyžaduje precíznosť a znalosť právnych predpisov. Existujú tri hlavné možnosti, ako postupovať:

1. Svojpomocné vypracovanie:

Ak máte dostatočné právne znalosti a skúsenosti, môžete si darovaciu zmluvu vypracovať sami. Na internete nájdete rôzne vzory a šablóny, ktoré vám môžu pomôcť. Je však dôležité si uvedomiť, že nesprávne formulovaná zmluva môže mať vážne právne následky.

2. Vypracovanie zmluvy advokátom:

Ak si nie ste istí svojimi právnymi znalosťami, je vhodné obrátiť sa na advokáta, ktorý vám zmluvu vypracuje na mieru a zabezpečí, že bude spĺňať všetky zákonné náležitosti. Advokát vám tiež poradí s daňovými a poplatkovými aspektmi darovania.

3. Vypracovanie zmluvy notárom:

Notár je verejný činiteľ, ktorý má oprávnenie overovať podpisy a osvedčovať právne úkony. Vypracovanie darovacej zmluvy notárom je najbezpečnejšia a najspoľahlivejšia možnosť, pretože notár zabezpečí, že zmluva bude spĺňať všetky zákonné náležitosti a bude mať vyššiu dôkaznú hodnotu.

Overenie podpisov a podanie na kataster:

Bez ohľadu na to, kto zmluvu vypracoval, je potrebné overiť podpisy účastníkov zmluvy u notára. Overenie podpisov potvrdzuje, že zmluvu podpísali skutočne osoby uvedené v zmluve a že podpisy boli urobené slobodne a vážne.

Po overení podpisov je potrebné podať darovaciu zmluvu spolu s ďalšími potrebnými dokumentmi (napríklad list vlastníctva, znalecký posudok) na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor. Kataster nehnuteľností potom vykoná zápis zmeny vlastníka do katastra a vydá novému vlastníkovi (obdarovanému) list vlastníctva.

Dôležité upozornenie:

Pri prevode nehnuteľnosti darovacou zmluvou je potrebné dodržať všetky zákonné postupy a termíny. V prípade pochybností je vždy vhodné konzultovať s právnikom alebo notárom, aby sa predišlo prípadným komplikáciám a zabezpečil sa úspešný prevod vlastníctva.

Riziká a časté chyby

Pri darovaní domu prostredníctvom darovacej zmluvy existujú určité riziká a časté chyby, ktoré môžu viesť k neplatnosti zmluvy alebo k nežiaducim daňovým a právnym následkom. Je dôležité byť si týchto rizík vedomý a vyhnúť sa im.

Neplatnosť zmluvy:

Darovacia zmluva môže byť neplatná z rôznych dôvodov, napríklad:

 • Nedodržanie písomnej formy: Darovacia zmluva na dom musí byť vždy vyhotovená v písomnej forme a podpísaná oboma zmluvnými stranami.
 • Nejednoznačná identifikácia zmluvných strán alebo predmetu darovania: Zmluva musí jasne a jednoznačne identifikovať darcu, obdarovaného a darovaný dom.
 • Chýbajúci prejav vôle: Zmluva musí obsahovať jednoznačný prejav vôle darcu darovať dom a prejav vôle obdarovaného tento dar prijať.
 • Zamlčanie tiarch alebo vád: Ak darca zamlčí dôležité informácie o ťarchách alebo vádnych domoch, zmluva môže byť neplatná.
 • Nespôsobilosť zmluvných strán: Ak jedna zo zmluvných strán nie je spôsobilá na právne úkony (napríklad je maloletá alebo má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony), zmluva môže byť neplatná.

Daňové a právne následky:

Neplatná darovacia zmluva môže mať vážne daňové a právne následky. Napríklad:

 • Daň z príjmu: Ak obdarovaný predá darovanú nehnuteľnosť do 5 rokov od jej nadobudnutia a darovacia zmluva je neplatná, bude musieť zaplatiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti.
 • Vrátenie daru: Ak je zmluva neplatná, darca môže požadovať vrátenie darovaného domu.
 • Súdne spory: Neplatná zmluva môže viesť k zdĺhavým a nákladným súdnym sporom medzi zmluvnými stranami.

Ako sa vyhnúť rizikám:

 • Konzultácia s odborníkom: Pred vypracovaním darovacej zmluvy je vhodné konzultovať s právnikom alebo notárom, ktorý vám poradí s právnymi aspektmi darovania a zabezpečí, že zmluva bude spĺňať všetky zákonné náležitosti.
 • Dôkladné prečítanie zmluvy: Pred podpisom zmluvy si ju dôkladne prečítajte a uistite sa, že rozumiete všetkým jej ustanoveniam. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na odborníka.
 • Overenie podpisov u notára: Overenie podpisov u notára zvyšuje dôkaznú hodnotu zmluvy a môže pomôcť predísť prípadným sporom.

Darovanie domu môže byť krásnym gestom, ale je dôležité postupovať opatrne a zodpovedne, aby ste sa vyhli nepríjemným prekvapeniam. Dodržiavaním týchto rád a konzultáciou s odborníkom môžete zabezpečiť, že darovacia zmluva bude platná a prevod vlastníctva prebehne hladko a bez problémov.

Darovacia zmluva na dom - Záver

Darovacia zmluva na dom predstavuje významný právny akt, ktorý umožňuje bezplatný prevod nehnuteľnosti z darcu na obdarovaného. Aby bol tento proces úspešný a bezproblémový, je nevyhnutné dodržať všetky zákonné náležitosti a venovať pozornosť detailom.

Kľúčové body, ktoré sme v tomto článku rozobrali, zahŕňajú:

 • Právny rámec: Darovacia zmluva musí byť v písomnej forme, obsahovať presnú identifikáciu zmluvných strán a predmetu darovania, prejav vôle oboch strán a podpisy svedkov.
 • Účastníci zmluvy: Darca musí byť vlastníkom domu a spôsobilý na právne úkony, obdarovaný môže byť fyzická alebo právnická osoba.
 • Predmet darovania: Dom musí byť jednoznačne identifikovaný a jeho stav a prípadné ťarchy musia byť podrobne popísané.
 • Práva a povinnosti: Zmluva vymedzuje práva a povinnosti darcu a obdarovaného, vrátane odovzdania a prevzatia domu, platenia daní a poplatkov a prípadných osobitných ustanovení.
 • Daňové a poplatkové aspekty: Obdarovaný nemusí platiť daň z darovania, ale môže byť povinný platiť daň z príjmu pri predaji darovanej nehnuteľnosti. Okrem toho sa platia správne poplatky za prevod vlastníctva.
 • Vypracovanie a overenie zmluvy: Zmluvu môžete vypracovať svojpomocne, s pomocou advokáta alebo notára. V každom prípade je potrebné overiť podpisy u notára a podať zmluvu na kataster.
 • Riziká a časté chyby: Nedodržanie zákonných náležitostí môže viesť k neplatnosti zmluvy a nežiaducim daňovým a právnym následkom.

Odporúčania pre bezpečné a úspešné darovanie domu:

 • Konzultujte s odborníkom: Obráťte sa na advokáta alebo notára, ktorý vám pomôže s vypracovaním zmluvy a poradí vám v právnych a daňových otázkach.
 • Dôkladne si preštudujte zmluvu: Pred podpisom si zmluvu dôkladne prečítajte a uistite sa, že rozumiete všetkým jej ustanoveniam.
 • Overte si údaje o nehnuteľnosti: Skontrolujte údaje o dome v katastri nehnuteľností a uistite sa, že sú správne uvedené v zmluve.
 • Informujte sa o daňových a poplatkových povinnostiach: Zistite si, aké dane a poplatky sú spojené s darovaním domu a kto ich má uhradiť.
 • Dodržte všetky zákonné postupy: Dodržte všetky zákonné termíny a postupy pri podaní zmluvy na kataster.

Dôležitosť konzultácie s odborníkom:

Konzultácia s právnikom alebo notárom je nevyhnutná pre zabezpečenie platnosti darovacej zmluvy a predchádzanie prípadným sporom. Odborník vám pomôže správne formulovať zmluvu, zohľadniť všetky dôležité aspekty a minimalizovať riziká spojené s darovaním domu.

Referencie

Prečo sa viac oplatí externý obchodník na prenájom ako in-house obchodník

Nájdite svojho experta na predaj - flexibilné, efektívne a bez záväzkov

Pomáhame firmám zvyšovať obchodné výsledky a zľahčujeme proces výberu, školenia a monitoringu obchodných zástupcov.
Zobraziť viac
crossmenu