Návrh na rozvod - Komplexný sprievodca

Návrh na rozvod - Komplexný sprievodca. Rozvod je právny proces ukončenia manželstva, ktorý môže byť pre zúčastnené strany emocionálne náročný a komplikovaný. V Slovenskej republike sa rozvod uskutočňuje na základe návrhu na rozvod, ktorý podáva jeden z manželov na súd.

Čo je návrh na rozvod?

Návrh na rozvod je písomný dokument, ktorý sa podáva na príslušný súd a obsahuje žiadosť o rozvod manželstva. V návrhu musia byť uvedené dôvody rozvratu manželstva, návrhy na úpravu pomerov k maloletým deťom (ak sú), vyživovaciu povinnosť medzi manželmi a rozdelenie spoločného majetku.

Kedy sa podáva návrh na rozvod?

Návrh na rozvod sa podáva, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Dôležitosť právneho poradenstva pri rozvode:

Rozvodové konanie je zložité a vyžaduje si znalosť právnych predpisov. Preto je dôležité vyhľadať právne poradenstvo u advokáta, ktorý vám pomôže s vypracovaním návrhu na rozvod, zastupovaním na súde a ochrane vašich práv a záujmov. Advokát vám tiež poradí, ako postupovať v otázkach starostlivosti o deti, výživného a rozdelenia majetku.

Pozrite si tiež: Náhrada príjmu pri PN dohodára - 7 dôležitých informácií

Právne podmienky rozvodu

Pred podaním návrhu na rozvod je dôležité porozumieť právnym podmienkam, ktoré musia byť splnené, aby súd mohol manželstvo rozviesť.

1. Rozdiel medzi rozvodom a rozlukou:

 • Rozvod: Je definitívnym ukončením manželstva. Po rozvode sú manželia považovaní za slobodných a môžu uzavrieť nové manželstvo.
 • Rozluka (súdna alebo dohodou): Je dočasným riešením, pri ktorom manželia nežijú spolu, ale manželstvo stále trvá. Súd môže upraviť niektoré práva a povinnosti manželov, ako je napríklad vyživovacia povinnosť alebo styk s deťmi.

2. Dôvody pre rozvod:

V slovenskom právnom poriadku je jediným dôvodom pre rozvod hlboký, trvalý a nenapraviteľný rozvrat manželstva. To znamená, že vzťahy medzi manželmi sú natoľko narušené, že niet nádeje na ich obnovenie. Súd posudzuje rozvrat manželstva individuálne v každom prípade.

3. Trvanie manželstva a jeho vplyv na rozvod:

 • Manželstvo trvajúce menej ako jeden rok: Súd môže rozviesť manželstvo uzatvorené pred menej ako jedným rokom len vtedy, ak boli splnené mimoriadne okolnosti, ktoré viedli k hlbokému rozvratu vzťahov.
 • Manželstvo trvajúce viac ako jeden rok: Súd môže rozviesť manželstvo, ak je preukázaný hlboký, trvalý a nenapraviteľný rozvrat vzťahov.

4. Opatrenia týkajúce sa maloletých detí:

 • Zverenie dieťaťa do starostlivosti: Súd rozhodne o tom, ktorému z rodičov zverí dieťa do osobnej starostlivosti, pričom vždy prihliada na najlepší záujem dieťaťa.
 • Striedavá starostlivosť: Súd môže rozhodnúť o striedavej starostlivosti, ak je to v najlepšom záujme dieťaťa a obaja rodičia súhlasia.
 • Výživné na dieťa: Súd určí výšku výživného, ktoré je povinný platiť rodič, ktorému nebolo dieťa zverené do starostlivosti.
 • Styk s dieťaťom: Súd upraví styk rodiča, ktorému nebolo dieťa zverené do starostlivosti, s dieťaťom.

5. Majetok a finančné vyrovnanie:

 • Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM): Počas manželstva nadobudnutý majetok patrí do BSM. Pri rozvode sa majetok v BSM spravidla rozdelí rovným dielom medzi manželov.
 • Dohoda o rozdelení majetku: Manželia sa môžu dohodnúť na rozdelení majetku mimo súdu.
 • Súdne rozhodnutie o rozdelení majetku: Ak sa manželia nedohodnú, súd rozhodne o rozdelení majetku podľa zásad spravodlivosti.

Postup podania návrhu na rozvod

Podanie návrhu na rozvod je prvým krokom k oficiálnemu ukončeniu manželstva. Je dôležité poznať správny postup a náležitosti návrhu, aby bol proces čo najhladší a najrýchlejší.

1. Kto môže podať návrh na rozvod?

Návrh na rozvod môže podať ktorýkoľvek z manželov. V prípade, že sa manželia dohodnú na všetkých podstatných náležitostiach rozvodu (starostlivosť o deti, výživné, rozdelenie majetku), môžu podať spoločný návrh na rozvod.

2. Ktorý súd je príslušný?

Návrh na rozvod sa podáva na okresný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak aspoň jeden z nich v tomto obvode ešte stále žije. Ak táto podmienka nie je splnená, príslušným súdom je všeobecný súd odporcu (manžela, proti ktorému je návrh podaný), a ak ani táto podmienka nie je splnená, tak všeobecný súd navrhovateľa. V prípade Bratislavy je príslušným súdom pre všetky rozvody Mestský súd Bratislava II.

3. Obsah návrhu na rozvod:

Návrh na rozvod musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

 • Označenie súdu: Názov a adresa príslušného súdu.
 • Označenie účastníkov: Meno, priezvisko, rodné priezvisko (u žien), dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a štátne občianstvo oboch manželov.
 • Dátum a miesto uzavretia manželstva: Uveďte dátum a miesto, kde bolo manželstvo uzavreté.
 • Deti: Ak majú manželia deti, uveďte ich mená, priezviská, dátumy narodenia a adresy trvalého pobytu.
 • Dôvody rozvodu: Popíšte dôvody, prečo žiadate o rozvod. Uveďte konkrétne skutočnosti, ktoré viedli k rozvratu manželstva.
 • Návrhy na úpravu pomerov maloletých detí: Ak máte maloleté deti, navrhnite, komu má byť dieťa zverené do starostlivosti, aký má byť rozsah styku druhého rodiča s dieťaťom a aké výživné má platiť rodič, ktorému dieťa nebude zverené do starostlivosti.
 • Návrh na úpravu vyživovacej povinnosti medzi manželmi: Ak žiadate o výživné pre seba, uveďte to v návrhu a zdôvodnite svoju žiadosť.
 • Návrh na rozdelenie majetku: Ak sa s manželom neviete dohodnúť na rozdelení majetku, môžete navrhnúť, ako by mal byť majetok rozdelený.
 • Dátum a podpis: Návrh na rozvod musí byť podpísaný a datovaný.

4. Prílohy k návrhu na rozvod:

K návrhu na rozvod je potrebné priložiť:

 • Sobášny list: Overená kópia sobášneho listu.
 • Rodné listy detí: Overené kópie rodných listov detí (ak sú).
 • Doklady o majetku: Ak navrhujete rozdelenie majetku, priložte doklady o majetku, ktorý má byť rozdelený (napr. list vlastníctva, výpis z katastra nehnuteľností, zmluvy o kúpe nehnuteľnosti alebo hnuteľných vecí).

5. Poplatky spojené s podaním návrhu:

Za podanie návrhu na rozvod sa platí súdny poplatok vo výške 66 eur. Poplatok sa platí kolkovou známkou, ktorú nalepíte na návrh na rozvod.

Dôležité: Ak si nie ste istí, ako správne vyplniť návrh na rozvod alebo aké doklady k nemu priložiť, vyhľadajte právnu pomoc u advokáta.

Pozrite si tiež: Vzorec na výpočet dane: Sprievodca pre začiatočníkov aj pokročilých

Priebeh rozvodového konania

Rozvodové konanie sa začína podaním návrhu na rozvod na príslušný súd. Následne prebieha v niekoľkých fázach:

1. Prvé pojednávanie:

 • Pokus o zmierenie: Súd sa na prvom pojednávaní pokúsi zistiť, či existuje možnosť zmierenia manželov. Ak manželia prejavia vôľu pokračovať v manželstve, súd konanie zastaví.
 • Predbežné opatrenia: Ak je to potrebné, súd môže na prvom pojednávaní prijať predbežné opatrenia, ktoré upravia niektoré práva a povinnosti manželov počas konania, napríklad zverenie detí do starostlivosti jedného z rodičov, úpravu styku s deťmi alebo určí predbežné výživné.

2. Ďalšie pojednávania:

 • Dokazovanie: Súd skúma dôvody rozvratu manželstva a ďalšie okolnosti dôležité pre rozhodnutie o rozvode. Manželia predkladajú dôkazy, ako sú napríklad výpovede svedkov, listinné dôkazy, znalecké posudky a iné.
 • Výsluch svedkov: Súd môže vypočuť svedkov, ktorí môžu poskytnúť informácie o vzťahoch medzi manželmi a dôvodoch rozvratu manželstva.

3. Rozsudok o rozvode:

 • Rozhodnutie súdu: Ak súd zistí, že sú splnené zákonné podmienky pre rozvod, vydá rozsudok o rozvode manželstva. V rozsudku súd upraví aj všetky súvisiace otázky, ako sú starostlivosť o deti, výživné a rozdelenie majetku.
 • Právoplatnosť: Rozsudok o rozvode sa stáva právoplatným, ak sa proti nemu nepodá odvolanie v zákonnej lehote. Po právoplatnosti rozsudku sú manželia rozvedení.
 • Odvolanie: Proti rozsudku o rozvode sa možno odvolať na odvolací súd. Odvolací súd preskúma rozhodnutie súdu prvého stupňa a môže ho potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť a vrátiť vec na nové konanie.

Dĺžka rozvodového konania závisí od zložitosti prípadu a môže trvať od niekoľkých mesiacov až po niekoľko rokov.

Opatrenia týkajúce sa maloletých detí

Pri rozvode manželstva, v ktorom sú maloleté deti, je súd povinný rozhodnúť o opatreniach týkajúcich sa ich výchovy a starostlivosti. Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť najlepší záujem dieťaťa a jeho harmonický vývoj.

1. Zverenie dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov:

 • Výlučná starostlivosť: V najčastejších prípadoch súd zverí dieťa do výlučnej osobnej starostlivosti jedného z rodičov. Pri rozhodovaní zohľadňuje viacero faktorov, ako sú vek dieťaťa, jeho vzťah k obom rodičom, schopnosti rodičov starať sa o dieťa, ich finančné možnosti a ďalšie okolnosti.
 • Spoločné rozhodnutia: Aj keď je dieťa zverené do starostlivosti jedného z rodičov, druhý rodič má právo podieľať sa na dôležitých rozhodnutiach týkajúcich sa výchovy a starostlivosti o dieťa.

2. Striedavá starostlivosť:

 • Rovnocenná starostlivosť: Striedavá starostlivosť znamená, že dieťa trávi približne rovnaký čas s oboma rodičmi. Tento model môže byť vhodný, ak sú obaja rodičia schopní zabezpečiť dieťaťu vhodné prostredie a sú ochotní spolupracovať.
 • Súhlas oboch rodičov: Striedavá starostlivosť je možná len so súhlasom oboch rodičov. Súd však môže rozhodnúť o striedavej starostlivosti aj bez súhlasu jedného z rodičov, ak je to v najlepšom záujme dieťaťa.

3. Výživné na dieťa:

 • Povinnosť platiť výživné: Rodič, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, je povinný platiť výživné na dieťa. Výška výživného závisí od viacerých faktorov, ako sú vek dieťaťa, jeho potreby, príjmy rodičov a ďalšie okolnosti.
 • Súdne rozhodnutie: Výšku výživného určuje súd. Rodičia sa však môžu dohodnúť na výške výživného aj mimo súdu.

4. Styk s dieťaťom:

 • Právo na styk: Rodič, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, má právo na styk s dieťaťom. Súd upraví spôsob a rozsah styku tak, aby bol v najlepšom záujme dieťaťa.
 • Dohoda o styku: Rodičia sa môžu dohodnúť na spôsobe a rozsahu styku aj mimo súdu.

Dôležité: Pri rozhodovaní o opatreniach týkajúcich sa maloletých detí súd vždy prihliada na najlepší záujem dieťaťa. Zohľadňuje jeho vek, zdravotný stav, emocionálne potreby, vzťah k obom rodičom a ďalšie okolnosti.

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi je jedným z dôležitých aspektov rozvodového konania a môže byť upravená už počas manželstva alebo po jeho rozvode.

1. Podmienky pre priznanie výživného medzi manželmi (počas manželstva):

 • Rovnaká životná úroveň: Manželia sú si navzájom povinní zabezpečiť rovnakú životnú úroveň. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, druhý manžel môže žiadať súd o určenie výživného.
 • Neschopnosť samostatne sa živiť: Ak jeden z manželov nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od druhého manžela výživné.
 • Spravodlivosť: Súd pri rozhodovaní o výživnom prihliada na schopnosti, možnosti a majetkové pomery oboch manželov a snaží sa rozhodnúť spravodlivo.

Podmienky pre priznanie výživného pre rozvedeného manžela (po rozvode):

 • Neschopnosť samostatne sa živiť: Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela príspevok na výživu.
 • Obmedzená doba: Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov od právoplatnosti rozvodu. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky.

2. Výška výživného:

 • Dohoda: Manželia sa môžu dohodnúť na výške výživného. Ak nedospejú k dohode, rozhodne súd.
 • Kritériá súdu: Súd pri určovaní výšky výživného zohľadňuje odôvodnené potreby oprávneného manžela a schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného manžela.

3. Trvanie výživného:

 • Počas manželstva: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi trvá počas celého manželstva, až do jeho zániku rozvodom alebo smrťou jedného z manželov.
 • Po rozvode: Príspevok na výživu pre rozvedeného manžela je časovo obmedzený a zaniká najneskôr po uplynutí piatich rokov od právoplatnosti rozvodu, pokiaľ súd nerozhodne o jeho predĺžení. Vyživovacia povinnosť tiež zaniká, ak sa oprávnený manžel znovu ožení/vydá alebo ak povinný manžel zomrie.

Dôležité: Ak máte otázky týkajúce sa vyživovacej povinnosti medzi manželmi, obráťte sa na advokáta, ktorý vám poskytne odborné poradenstvo a pomôže vám uplatniť vaše práva.

Rozdelenie majetku

Pri rozvode manželstva je nevyhnutné riešiť aj otázku rozdelenia majetku, ktorý manželia nadobudli počas trvania manželstva. V Slovenskej republike platí zásada bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM).

1. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM):

 • Čo patrí do BSM: Do BSM patrí všetok majetok, ktorý manželia nadobudli počas manželstva, s výnimkou majetku získaného dedením, darom alebo majetku, ktorý slúži na osobné potreby alebo výkon povolania jedného z manželov.
 • Rovnaké podiely: Podiely manželov na majetku v BSM sú zásadne rovnaké, teda každý z manželov má právo na polovicu majetku.

2. Dohoda o rozdelení majetku:

 • Mimosúdna dohoda: Manželia sa môžu dohodnúť na rozdelení majetku mimo súdu. Táto dohoda musí byť písomná a musí byť schválená notárom.
 • Výhody dohody: Dohoda umožňuje manželom flexibilne a rýchlo vyriešiť otázku rozdelenia majetku podľa vlastných predstáv a potrieb.

3. Súdne rozhodnutie o rozdelení majetku:

 • Návrh na súd: Ak sa manželia nedohodnú na rozdelení majetku, môžu podať na súd návrh na jeho vyporiadanie.
 • Rozhodovanie súdu: Súd rozhodne o rozdelení majetku podľa zásad spravodlivosti, pričom prihliada na všetky okolnosti prípadu, ako sú napríklad prínos každého z manželov k nadobudnutiu majetku, starostlivosť o deti a domácnosť, či prípadné dlhy.

Dôležité:

 • Lehota na vyporiadanie BSM: Manželia majú na vyporiadanie BSM lehotu 3 roky od právoplatnosti rozsudku o rozvode. Ak sa v tejto lehote nedohodnú alebo nepodajú návrh na súd, BSM sa vyporiada zo zákona.
 • Vyporiadanie hnuteľných vecí: Hnuteľné veci, ktoré výlučne užíva jeden z manželov pre svoju potrebu, potrebu svojej rodiny a domácnosti, sa stávajú jeho vlastníctvom. Ostatné hnuteľné veci, nehnuteľnosti a majetkové práva prechádzajú do podielového spoluvlastníctva manželov s rovnakými podielmi.
 • Právne poradenstvo: Pri rozdelení majetku je vhodné vyhľadať právne poradenstvo, aby ste si boli istí svojimi právami a povinnosťami a predišli prípadným sporom.

Rozdelenie majetku je často jednou z najcitlivejších oblastí rozvodového konania. Dôležité je pristupovať k nemu s rozvahou, snažiť sa o dohodu a v prípade potreby vyhľadať odbornú pomoc.

Návrh na rozvod - Záver

Rozvod je zložitý proces, ktorý zahŕňa nielen emocionálne, ale aj právne aspekty. Aby ste sa v tomto náročnom období mohli správne zorientovať a chrániť svoje práva a záujmy, je nevyhnutné vyhľadať odbornú pomoc.

Kľúčové body, ktoré je potrebné mať na pamäti pri rozvode, sú:

 • Právne podmienky: Rozvod je možný len pri hlbokom, trvalom a nenapraviteľnom rozvrate manželstva.
 • Návrh na rozvod: Rozvod sa začína podaním návrhu na rozvod na príslušný súd.
 • Priebeh konania: Rozvodové konanie zahŕňa viacero fáz, vrátane pokusu o zmierenie, dokazovania a rozhodnutia súdu.
 • Opatrenia týkajúce sa detí: Súd rozhoduje o zverení detí do starostlivosti, striedavej starostlivosti, výživnom a styku s dieťaťom.
 • Vyživovacia povinnosť medzi manželmi: Súd môže rozhodnúť o výživnom pre jedného z manželov počas manželstva alebo po rozvode.
 • Rozdelenie majetku: Majetok nadobudnutý počas manželstva sa spravidla delí rovným dielom medzi manželov, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Dôležitosť právneho poradenstva a spolupráce s advokátom:

Rozvodové konanie je náročné nielen emocionálne, ale aj právne. Advokát vám poskytne odborné poradenstvo, pomôže vám s vypracovaním návrhu na rozvod, zastupovaním na súde a ochrane vašich práv a záujmov. Spolupráca s advokátom vám ušetrí čas, energiu a zníži riziko chýb, ktoré by mohli mať negatívny dopad na vaše budúce postavenie.

Neváhajte a vyhľadajte právnu pomoc, ak sa rozhodnete pre rozvod.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Ako dlho trvá rozvodové konanie?

Dĺžka rozvodového konania sa môže výrazne líšiť v závislosti od zložitosti prípadu, ochoty manželov spolupracovať, vyťaženosti súdu a ďalších faktorov. V priemere trvá rozvodové konanie na Slovensku niekoľko mesiacov až rok, ale v komplikovaných prípadoch môže trvať aj niekoľko rokov.

2. Aké sú náklady na rozvod?

Náklady na rozvod zahŕňajú súdny poplatok za podanie návrhu na rozvod, ktorý je 66 EUR. Okrem toho môžu vzniknúť ďalšie náklady na právne zastúpenie advokátom, znalecké posudky, preklady dokumentov a iné. Celkové náklady na rozvod sa preto môžu výrazne líšiť v závislosti od konkrétneho prípadu.

3. Môžem sa rozviesť, aj keď môj manžel nesúhlasí?

Áno, v slovenskom právnom poriadku je možné rozviesť manželstvo aj bez súhlasu jedného z manželov. Súd môže rozhodnúť o rozvode, ak je preukázaný hlboký, trvalý a nenapraviteľný rozvrat manželstva.

4. Čo ak sa s manželom nevieme dohodnúť na starostlivosti o deti alebo rozdelení majetku?

Ak sa manželia nevedia dohodnúť na starostlivosti o deti alebo rozdelení majetku, rozhodne o týchto otázkach súd. Súd pri rozhodovaní vždy prihliada na najlepší záujem dieťaťa a snaží sa rozhodnúť spravodlivo. Je však dôležité si uvedomiť, že súdne rozhodnutie nemusí byť vždy ideálne pre obe strany a môže viesť k dlhotrvajúcim sporom. Preto je vždy lepšie sa pokúsiť o dohodu s manželom, prípadne využiť mediáciu.

Zdroje a referencie: Návrh na rozvod

Právne predpisy:

Odborné články a webové stránky:

 • Ministerstvo spravodlivosti SR: Informácie o rozvode a súvisiacich témach nájdete na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR.
 • Notárska komora SR: Notárska komora SR poskytuje informácie o dohodách o rozdelení majetku a iných notárskych úkonoch súvisiacich s rozvodom.

Ďalšie zdroje:

 • Advokátska komora SR: Advokátska komora SR poskytuje zoznam advokátov, ktorí sa špecializujú na rodinné právo.
 • Centrum pre rodinu: Centrum pre rodinu ponúka poradenstvo a mediáciu pre páry, ktoré sa rozhodli pre rozvod.

Upozornenie: Tento článok slúži iba na informačné účely a nenahrádza odbornú právnu pomoc. Vždy sa poraďte so svojím advokátom, ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa rozvodu.

Prečo sa viac oplatí externý obchodník na prenájom ako in-house obchodník

Nájdite svojho experta na predaj - flexibilné, efektívne a bez záväzkov

Pomáhame firmám zvyšovať obchodné výsledky a zľahčujeme proces výberu, školenia a monitoringu obchodných zástupcov.
Zobraziť viac
crossmenu