Výpočet úrokov z omeškania - 7 dôležitých informácií

Výpočet úrokov z omeškania - 7 dôležitých informácií. Úroky z omeškania predstavujú finančnú kompenzáciu pre veriteľa za to, že dlžník nezaplatil svoj dlh včas. Vznikajú automaticky zo zákona v momente, keď dlžník prekročí dohodnutý termín splatnosti. Výška úrokov z omeškania sa odvíja od referenčnej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) a prípadnej zmluvnej dohody medzi stranami.

Správny výpočet úrokov z omeškania je kľúčový pre obe strany. Pre veriteľa predstavuje spôsob, ako získať náhradu za omeškanie a motivovať dlžníka k rýchlejšiemu splateniu dlhu. Pre dlžníka je dôležité poznať presnú výšku úrokov, aby sa vyhol preplácaniu a prípadným nedorozumeniam s veriteľom.

V tomto článku sa budeme venovať všetkým dôležitým aspektom výpočtu úrokov z omeškania. Rozoberieme právny rámec, vysvetlíme základné vzorce a ukážeme príklady výpočtu pre rôzne situácie. Zameriame sa aj na osobitné prípady, ako sú spotrebiteľské úvery či obchodné záväzky. Cieľom článku je poskytnúť vám komplexný prehľad o problematike úrokov z omeškania a pomôcť vám zorientovať sa v tejto oblasti.

Pozrite si tiež: Darovacia zmluva na dom - 7 dôležitých informácií

Právny rámec úrokov z omeškania

Právny rámec úrokov z omeškania na Slovensku je upravený dvoma základnými zákonmi:

 • Občiansky zákonník: Upravuje úroky z omeškania vo vzťahoch medzi fyzickými osobami a v niektorých prípadoch aj medzi fyzickými osobami a podnikateľmi.
 • Obchodný zákonník: Upravuje úroky z omeškania vo vzťahoch medzi podnikateľmi.

Výška úrokov z omeškania:

Výška úrokov z omeškania sa určuje podľa nasledovných pravidiel:

 • Referenčná sadzba ECB: Základná sadzba úrokov z omeškania je určená referenčnou sadzbou Európskej centrálnej banky (ECB) zvýšenou o 8 percentuálnych bodov. Táto sadzba sa mení a je potrebné ju overiť v aktuálnom období.
 • Zmluvná dohoda: Zmluvné strany si môžu dohodnúť aj inú výšku úrokov z omeškania, avšak táto dohoda nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi a nesmie byť pre dlžníka neprimerane vysoká. V prípade spotrebiteľských úverov platia osobitné pravidlá na ochranu spotrebiteľa.

Začiatok a koniec plynutia úrokov z omeškania:

 • Začiatok: Úroky z omeškania začínajú plynúť dňom nasledujúcim po dni splatnosti dlhu. Ak je deň splatnosti určený ako konkrétny dátum, úroky začínajú plynúť nasledujúci deň. Ak je deň splatnosti určený ako určitý počet dní po určitej udalosti, úroky začínajú plynúť prvým dňom po uplynutí tohto počtu dní.
 • Koniec: Úroky z omeškania prestanú plynúť dňom zaplatenia dlhu alebo dňom zániku dlhu z iného dôvodu (napríklad započítaním, odpustenie dlhu, premlčanie).

Je dôležité si uvedomiť, že úroky z omeškania sú zákonným nárokom veriteľa a dlžník je povinný ich zaplatiť. V prípade sporu o výšku alebo plynutie úrokov z omeškania je vhodné obrátiť sa na právnika alebo iného odborníka.

Pozrite si tiež: Zmluva o prenájme bytu - 7 dôležitých informácií

Výpočet úrokov z omeškania

Výpočet úrokov z omeškania sa môže zdať na prvý pohľad zložitý, no pri dodržaní správnych vzorcov a postupov je to jednoduchá záležitosť.

Základné vzorce pre výpočet úrokov z omeškania:

 1. Pre jednorazový dlh:
Úrok z omeškania = (Výška dlhu * Úroková sadzba * Počet dní omeškania) / 365
 1. Pre dlh splácaný v splátkach:
Úrok z omeškania = (Výška nesplatenej splátky * Úroková sadzba * Počet dní omeškania) / 365

Príklady výpočtu:

Príklad 1: Jednorazový dlh

 • Výška dlhu: 1000 €
 • Úroková sadzba: 12 % p.a. (ročná percentuálna miera)
 • Počet dní omeškania: 30 dní
Úrok z omeškania = (1000 € * 0,12 * 30) / 365 = 9,86 €

Príklad 2: Dlh splácaný v splátkach

 • Výška nesplatenej splátky: 200 €
 • Úroková sadzba: 12 % p.a.
 • Počet dní omeškania: 15 dní
Úrok z omeškania = (200 € * 0,12 * 15) / 365 = 0,99 €

Príklad 3: Meniaca sa úroková sadzba

Ak sa počas omeškania zmení referenčná sadzba ECB, je potrebné vypočítať úroky z omeškania pre každé obdobie so samostatnou sadzbou a výsledky sčítať.

Použitie online kalkulačiek a softvéru:

Na výpočet úrokov z omeškania môžete využiť aj rôzne online kalkulačky alebo špeciálny softvér. Tieto nástroje vám uľahčia výpočet a zabezpečia jeho správnosť. Stačí zadať potrebné údaje, ako je výška dlhu, úroková sadzba a počet dní omeškania, a kalkulačka vám automaticky vypočíta výšku úrokov z omeškania.

Dôležité upozornenie:

Pri výpočte úrokov z omeškania je potrebné brať do úvahy aj prípadné zmluvné dohody medzi stranami, ktoré môžu upravovať výšku alebo spôsob výpočtu úrokov. V prípade nejasností alebo sporov je vždy vhodné konzultovať s právnikom alebo iným odborníkom.

Užitočné odkazy:

Pozrite si tiež: Pôžičky pre dlžníkov - 6 dôležitých informácií

Osobitné prípady výpočtu úrokov z omeškania

Výpočet úrokov z omeškania sa môže líšiť v závislosti od typu záväzku a vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom. Pozrime sa na niektoré osobitné prípady:

Úroky z omeškania pri spotrebiteľských úveroch:

Pri spotrebiteľských úveroch sa výška úrokov z omeškania riadi zákonom o spotrebiteľských úveroch a nesmie presiahnuť dvojnásobok referenčnej sadzby ECB zvýšenej o 8 percentuálnych bodov. Veriteľ je povinný informovať spotrebiteľa o výške úrokov z omeškania v zmluve o úvere.

Úroky z omeškania pri obchodných záväzkoch:

Pri obchodných záväzkoch sa výška úrokov z omeškania riadi Obchodným zákonníkom. Zmluvné strany si môžu dohodnúť aj inú výšku úrokov, ale tá nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi a nesmie byť pre dlžníka neprimerane vysoká.

Úroky z omeškania pri nepeňažných dlhoch:

Pri nepeňažných dlhoch, ako napríklad povinnosť vykonať určitú prácu alebo dodať tovar, sa úroky z omeškania počítajú z peňažnej hodnoty dlhu. Túto hodnotu určí súd alebo znalec.

Ďalšie osobitné prípady:

 • Úroky z omeškania pri platení dane: Výšku úrokov z omeškania pri platení dane určuje daňový poriadok.
 • Úroky z omeškania pri platení poistného: Výšku úrokov z omeškania pri platení poistného určuje zákon o poisťovníctve.

Vždy je dôležité si overiť aktuálne platnú legislatívu a prípadné zmluvné dohody, aby ste správne vypočítali úroky z omeškania.

Pozrite si tiež: Ako obísť daň z predaja nehnuteľnosti - 5 dôležitých informácií

Praktické rady a tipy

Praktické rady a tipy pre veriteľov:

 • Písomná výzva: Ak dlžník nezaplatil dlh včas, veriteľ by mal najskôr zaslať dlžníkovi písomnú výzvu na zaplatenie. Vo výzve by mal uviesť výšku dlhu, dátum splatnosti a výšku úrokov z omeškania.
 • Dôkazy o omeškaní: Veriteľ by mal mať k dispozícii dôkazy o tom, že dlžník je v omeškaní s platbou (napríklad kópia faktúry, zmluvy, výpis z účtu).
 • Žaloba na súd: Ak dlžník ani po výzve nezaplatí, veriteľ môže podať žalobu na súd. K žalobe je potrebné priložiť všetky relevantné dôkazy.
 • Exekúcia: Ak súd rozhodne v prospech veriteľa, môže byť vydaný exekučný titul, na základe ktorého môže byť dlh vymáhaný exekútorom.

Praktické rady a tipy pre dlžníkov:

 • Komunikácia s veriteľom: Ak viete, že nebudete môcť zaplatiť dlh včas, kontaktujte veriteľa a skúste sa dohodnúť na odklade splatnosti alebo splátkovom kalendári.
 • Preverenie výšky úrokov: Ak dostanete výzvu na zaplatenie úrokov z omeškania, preverte si, či je ich výška vypočítaná správne.
 • Námietky proti výške úrokov: Ak sa domnievate, že výška úrokov z omeškania je neprimerane vysoká, môžete podať námietku voči veriteľovi alebo na súde.
 • Právna pomoc: Ak si nie ste istí svojimi právami alebo ako postupovať, obráťte sa na právnika.

Možnosti mimosúdneho riešenia sporov:

 • Mediácia: Mediátor môže pomôcť stranám nájsť spoločné riešenie sporu.
 • Arbitráž: Arbitrážny súd môže rozhodnúť spor záväzne pre obe strany.
 • Dohoda o splátkach: Strany sa môžu dohodnúť na splátkovom kalendári, ktorý umožní dlžníkovi splatiť dlh postupne.

Dôležité upozornenie:

Úroky z omeškania sú zákonným nárokom veriteľa a dlžník je povinný ich zaplatiť. Ignorovanie výzvy na zaplatenie alebo nekomunikácia s veriteľom môže viesť k zhoršeniu situácie a zvýšeniu nákladov na vymáhanie dlhu.

Pozrite si tiež: Prečo sa viac oplatí externý obchodník na prenájom ako in-house obchodník

Záver

Úroky z omeškania sú dôležitým nástrojom na ochranu práv veriteľa a zároveň predstavujú dodatočné náklady pre dlžníka. Správny výpočet a uplatnenie úrokov z omeškania je preto kľúčové pre obe strany.

V tomto článku sme si priblížili právny rámec úrokov z omeškania, základné vzorce pre ich výpočet a osobitné prípady, ktoré je potrebné zohľadniť. Zdôraznili sme dôležitosť dodržiavania zákonných lehôt a správneho výpočtu, aby sa predišlo zbytočným sporom a komplikáciám.

Ak máte akékoľvek nejasnosti týkajúce sa výpočtu alebo uplatnenia úrokov z omeškania, odporúčame vám konzultovať s právnikom alebo iným odborníkom. Týmto spôsobom si môžete byť istí, že postupujete v súlade so zákonom a chránite svoje práva a záujmy.

Prečo sa viac oplatí externý obchodník na prenájom ako in-house obchodník

Nájdite svojho experta na predaj - flexibilné, efektívne a bez záväzkov

Pomáhame firmám zvyšovať obchodné výsledky a zľahčujeme proces výberu, školenia a monitoringu obchodných zástupcov.
Zobraziť viac
crossmenu